Góp ý dự thảo

Tìm kiếm

STT Tên dự thảo Ngày hết hạn Tệp đính kèm Góp ý
1 Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược 19/03/2022 Góp ý
2 Dự thảo Quyết định Về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các cơ sở y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19 14/03/2022 Góp ý
3 Dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính 06/03/2022 Góp ý
4 Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 01/2018/TT-BYT ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 02/03/2022 Góp ý
5 Dự thảo Quy định chi tiết thi hành và biện pháp thực hiện một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế 18/02/2022 Góp ý
6 Dự thảo Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức kỹ thuật thiết bị y tế 14/02/2022 Góp ý
7 Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. 12/02/2022 Góp ý
8 Quy định đánh giá và công nhận chất lượng bệnh viện 04/02/2022 Góp ý

Thăm dò ý kiến