Công khai tiếp nhận, phân bổ đóng góp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Bộ Y tế công bố xuất cấp vật tư y tế để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 (đợt 5)

Thứ Sáu, ngày 22/04/2022 02:21

Xuất cấp vật tư y tế để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 (đợt 4)

Thứ Sáu, ngày 22/04/2022 02:04

Báo cáo phân bổ vật tư, trang thiết bị, thuốc phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ các nguồn tổ chức, đơn vị

Thứ Ba, ngày 18/01/2022 03:58

Báo cáo phân bổ vật tư, trang thiết bị, thuốc phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ các nguồn tổ chức, đơn vị trong nước hỗ trợ

Thứ Sáu, ngày 28/01/2022 03:50

Báo cáo phân bổ vật tư, trang thiết bị, thuốc phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ các nguồn tổ chức, đơn vị trong nước hỗ trợ

Thứ Ba, ngày 08/02/2022 03:45

Tổng hợp trang thiết bị, vật tư, thuốc đã phê duyệt tiếp nhận từ các nguồn tổ chức, đơn vị trong nước hỗ trợ

Thứ Tư, ngày 19/01/2022 03:05

Tổng hợp phân bổ vật tư, trang thiết bị, thuốc phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ các nguồn tổ chức, đơn vị trong nước hỗ trợ

Thứ Tư, ngày 19/01/2022 03:30

Thăm dò ý kiến