Danh bạ

Tìm kiếm

STT Họ tên/ Phòng Chức danh Email Số cố định
Lãnh đạo Bộ Y tế
1 Đào Hồng Lan Bộ trưởng daohonglan@moh.gov.vn 024.6273.2221
2 Đỗ Xuân Tuyên Thứ trưởng doxuantuyen@moh.gov.vn 024.6273.2221
3 Nguyễn Thị Liên Hương Thứ trưởng nguyenthilienhuong@moh.gov.vn 024.62732221
4 Lê Đức Luận Thứ trưởng leducluan@moh.gov.vn 024.62732221
5 Trần Văn Thuấn Thứ trưởng tranvanthuan@moh.gov.vn 024.62732221
6 Nguyễn Tri Thức Thứ trưởng nguyentrithuc@moh.gov.vn 024.62732221
Văn phòng Bộ
7 Hà Anh Đức Chánh Văn phòng haanhduc@moh.gov.vn 024.62732345
8 Nguyễn Anh Tuấn Phó Chánh văn phòng nguyenanhtuan@moh.gov.vn 024.62732323
9 Nguyễn Đức Thành Phó Chánh Văn Phòng Bộ nguyenducthanh@moh.gov.vn 024. 62732140
10 Vũ Thị Kim Anh Phó Chánh Văn phòng vuthikimanh@moh.gov.vn
11 Nguyễn Toàn Thắng Phó Chánh Văn phòng nguyentoanthang@moh.gov.vn
12 Phòng Tổng hợp vpb1@moh.gov.vn 024.62732177
13 Đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM vpb2@moh.gov.vn 0283.8293570
14 Phòng Tài chính kế toán vpb3@moh.gov.vn 024.6273.2164
15 Phòng Quản trị vpb4@moh.gov.vn 024.6273.3302
16 Phòng Tổ chức hành chính vpb5@moh.gov.vn 024.6273.2148
17 Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính vpb6@moh.gov.vn
18 Phòng Công nghệ thông tin vpb8@moh.gov.vn 024.6273.3312
19 Văn Thư Bộ Y tế 024.6273.2140
Vụ Hợp tác Quốc tế
20 Đặng Quang Tấn Vụ trưởng tandh.khtc@moh.gov.vn 024. 62732218
21 Phạm Thị Minh Châu Phó Vụ trưởng chauptm.qt@moh.gov.vn
22 Văn thư Vụ 024.62732192
Vụ Kế hoạch - Tài chính
23 Nguyễn Tường Sơn Vụ trưởng Sonnt..khtc@moh.gov.vn
24 Phạm Lê Thu Hằng Phó Vụ trưởng hangplt.khtc@moh.gov.vn 024.62732329
25 Dương Đức Thiện Phó Vụ trưởng thiendd.khtc@moh.gov.vn 024.62732269
26 Hoàng Kim Ngân Phó Vụ trưởng Nganhk.khtc@moh.gov.vn 024.62732269
27 Hoàng Cương Phó Vụ trưởng Cuonghkhtc@moh.gov.vn
28 Phòng Đầu tư 024.6273.2225
29 Văn thư Vụ 024.62732269
30 Phòng Quản lý phương thức chi trả 024.6273.2367
31 Phòng TCSN 024.6273.2319
32 Phòng Viện trợ 024.6273.2215
33 Phòng THCS 024.6273.2112
Vụ Tổ chức cán bộ
34 Nguyễn Hồng Sơn Vụ Trưởng sonnh.tccb@moh.gov.vn 024. 62732355
35 Nguyễn Tuấn Hưng Phó Vụ trưởng hungnt.tccb@moh.gov.vn 024. 62732254
36 Lê Lan Hương Phó Vụ trưởng huongll.tccb@moh.gov.vn 024.6273.2332
37 Nguyễn Đình Anh Phó Vụ trưởng anhnd.tccb@moh.gov.vn
38 Văn thư Vụ 024. 62732259
Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế
39 Nguyễn Minh Lợi Cục Trưởng loinm.ttbct@moh.gov.vn 024. 62732277
40 Nguyễn Tử Hiếu Phó Cục trưởng hieunt.ttbct@moh.gov.vn 024.6273 2272
41 Nguyễn Anh Tú Phó Cục trưởng tuna.ttbct@moh.gov.vn 0246.2732276
42 Lê Văn Dụng Phó Cục trưởng Dunglv.ttbct@moh.gov.vn 024.6273 2272
43 Phòng Tổng hợp 024.62732272
Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em
44 Đinh Anh Tuấn Vụ Trưởng dinhanhtuan@moh.gov.vn 024.62758333
45 Trần Đăng Khoa Phó Vụ trưởng trandangkhoa@moh.gov.vn 024.38454080
46 Tống Trần Hà Phó Vụ trưởng tongtranha@moh.gov.vn 024.6273.2221
47 Văn thư Vụ 024.62732434
Vụ Bảo hiểm y tế
48 Trần Thị Trang Vụ trưởng Trangtt.bh@moh.gov.vn 024.6273.2347
49 Nguyễn Trí Dũng Phó Vụ trưởng dungnt.bh@moh.gov.vn 024.6273.2347
50 Vũ Nữ Anh Phó Vụ trưởng anhvn.bh@moh.gov.vn 024.6273.2347
51 Hoàng Trung Tuấn Phó Vụ trưởng tuanht.bh@moh.gov.vn 024.6273.2347
52 Văn thư Vụ 024.62732347
Cục khoa học Công nghệ và Đào tạo
53 Nguyễn Ngô Quang Cục trưởng quangnn.k2dt@moh.gov.vn 024.3843266
54 Nguyễn Văn Quân Phó Cục trưởng quannv.k2đt@moh.gov.vn
55 Phạm Xuân Viết Phó Cục trưởng Vietpx.k2dt@moh.gov.vn
56 Văn thư Cục 0243846688 Máy lẻ 30
Cục Quản lý Y, Dược Cổ truyền
57 Nguyễn Thế Thịnh Cục trưởng thinhnt.ydct@moh.gov.vn
58 TS. Trần Minh Ngọc Phó Cục trưởng ngoctm.ydct@moh.gov.vn
59 Trịnh Thị Diệu Thường Phó Cục Trưởng Thuongttd.ydct@moh.gov.vn 024.62732120
60 Văn thư Cục 024.62732247
Trung Tâm thông tin y tế quốc gia
61 Đỗ Trường Duy Giám đốc Trung tâm Duydt.cntt@moh.gov.vn
62 Nguyễn Trường Nam Phó Giám đốc namnt.cntt@moh.gov.vn
63 Đinh Hải Long Phó Giám đốc Trung tâm Longdh. cntt@moh.gov.vn
64 Văn thư 024.37368315
Cục Quản lý Môi trường Y tế
65 Lương Mai Anh Cục Trưởng anhlm.mt@moh.gov.vn 024.32272852
66 Dương Chí Nam Phó Cục trưởng namdc.mt@moh.gov.vn 024.32272859
67 Lê Hoàng Phó Cục trưởng hoangl.mt@moh.gov.vn
68 Lê Thái Hà Phó Cục trưởng halt.mt@moh.gov.vn
69 Văn thư Cục 024.32272861
70 Phòng Quản lý sức khỏe môi trường hóa chất 0243.2272850
71 Phòng Quản lý sức khỏe lao động 024.32272855
72 Phóng Quản lý môi trường cơ sở Y tế 024.32272851
73 Trung tâm thông tin môi trường y tế 024.3226.2240
Cục Y tế Dự phòng
74 Hoàng Minh Đức Cục trưởng duchm.dp@moh.gov.vn
75 Nguyễn Minh Hằng Phó Cục Trưởng hangnm.dp@moh.gov.vn 024.37368439
76 Nguyễn Lương Tâm Phó Cục trưởng Tamnl.dp@moh.gov.vn
77 Văn thư Cục 024.38430040-Ex:601
Cục An toàn thực phẩm
78 Nguyễn Thanh Phong Cục Trưởng phongnt.attp@moh.gov.vn 024.68464489
79 Trần Việt Nga Phó Cục trưởng ngatv.attp@moh.gov.vn 0243.8464489 (3030)
80 Nguyễn Hùng Long Phó Cục Trưởng longnh.attp@moh.gov.vn 024.38464489
81 Đỗ Hữu Tuấn Phó Cục trưởng tuandh.attp@moh.gov.vn 0243.8464489
82 Chu Quốc Thịnh Phó Cục trưởng thinhcq.attp@moh.gov.vn
83 Văn thư Cục 024.38464489-Ex:2070
Cục Quản lý Dược
84 Vũ Tuấn Cường Cục trưởng cuongvt.qld@moh.gov.vn 024.37366362
85 Nguyễn Thành Lâm Phó Cục trưởng lamnt.qld@moh.gov.vn
86 Tạ Mạnh Hùng Phó Cục trưởng hungtm.qld@moh.gov.vn
87 Lê Việt Dũng Phó Cục trưởng dunglv.qld@moh.gov.vn
88 Văn thư Cục 024.38464413
Cục Phòng, Chống HIV/AIDS
89 Phan Thị Thu Hương Cục Trưởng huongptt.vaac@moh.gov.vn 024.37367127
90 Võ Hải Sơn Phó Cục trưởng Sonhv.vaac@moh.gov.vn
91 Phạm Đức Mạnh Phó Cục trưởng Manhpd.vaac@moh.gov.vn 0243.7367154
92 Văn phòng Cục 024.37367129
Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh
93 Nguyễn Trọng Khoa Phó Cục Trưởng khoant.kcb@moh.gov.vn 024.62732103
94 Vương Ánh Dương Phó Cục trưởng duongva.kcb@moh.gov.vn 024.62733082
95 Dương Huy Lương Phó Cục trưởng Luongdl.kcb@moh.gov.vn
96 Văn phòng Cục 024.62733082
Cục Dân số
97 Lê Thanh Dũng Cục trưởng 024.37478741
98 TS.Phạm Vũ Hoàng Phó Tổng Cục trưởng
99 Hoàng Thị Thơm Phó Tổng cục trưởng lanntn.tcds@moh.gov.vn
100 Văn thư Tổng Cục 024.38435297
Thanh tra Bộ
101 Nguyễn Mạnh Cường Chánh thanh tra
102 Dương Xuân An Phó Chánh Thanh tra andx.ttrb@moh.gov.vn 024.62732322
103 Văn thư 024.62732160
Vụ Pháp chế
104 Đỗ Trung Hưng Phó Vụ trưởng hungdt.pc@moh.gov.vn
105 Đinh Thị Thu Thủy Phó Vụ trưởng thuydtt.pc@moh.gov.vn
106 Trần Thị Xuân Hằng Phó Vụ trưởng
107 Văn thư Vụ 024. 62747979

Thăm dò ý kiến