Truy cập nội dung luôn

Danh bạ

Tìm kiếm

STT Họ tên/ Phòng Chức danh Email Số cố định
Lãnh đạo Bộ Y tế
1 Nguyễn Thị Kim Tiến Bộ trưởng nguyenthikimtien@moh.gov.vn 024. 62732180
2 Trương Quốc Cường Thứ trưởng truongquoccuong@moh.gov.vn 024.6273.2221
3 Nguyễn Trường Sơn Thứ trưởng nguyentruongson@moh.gov.vn
Văn phòng Bộ
4 Nguyễn Xuân Trường Chánh Văn phòng Bộ nxtruong@moh.gov.vn 024. 62732222
5 Lê Thành Trí Phó Chánh văn phòng trilt@moh.gov.vn 024. 62732290
6 Nguyễn Anh Tuấn Phó Chánh văn phòng tuanna@moh.gov.vn 024. 62732196
7 Hà Anh Đức Phó Chánh Văn phòng haanhduc@moh.gov.vn 024.62732154
8 Đỗ Trường Duy Phó Chánh Văn phòng dotruongduy@moh.gov.vn 024.62732388
9 Phòng Tổng hợp vpb1@moh.gov.vn 024.62732177
10 Đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM vpb2@moh.gov.vn 0283.8293570
11 Phòng Tài chính kế toán vpb3@moh.gov.vn 024.6273.2164
12 Phòng Quản trị vpb4@moh.gov.vn 024.6273.3302
13 Phòng Tổ chức hành chính vpb5@moh.gov.vn 024.6273.2140
14 Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính vpb6@moh.gov.vn
15 Phòng Công nghệ thông tin vpb8@moh.gov.vn 024.6273.3312
16 Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế banbientap@moh.gov.vn 024.6273.2134
17 Văn Thư Bộ Y tế 024.6273.2148
Vụ Hợp tác Quốc tế
18 Nguyễn Mạnh Cường Vụ trưởng cuongnm.qt@moh.gov.vn 024. 62732218
19 Nguyễn Thị Minh Châu Phó Vụ trưởng chauntm.qt@moh.gov.vn 024. 62732223
20 Văn thư Vụ 024.62732192
Vụ Kế hoạch - Tài chính
21 Nguyễn Nam Liên Vụ trưởng liennn.khtc@moh.gov.vn 024. 62732365
22 Phạm Lê Thu Hằng Phó Vụ trưởng hangplt.khtc@moh.gov.vn 024.62732329
23 Đặng Việt Hùng Phó Vụ trưởng hungdv.khtc@moh.gov.vn 024. 62732266
24 Lê Thành Công Phó Vụ Trưởng conglt.khtc@moh.gov.vn 024.62732329
25 Nguyễn Công Sinh Phó Vụ trưởng sinhnc.khtc@moh.gov.vn 024. 62732327
26 Văn thư Vụ 024.62732269
27 Phòng Đầu tư 024.6273.2225
28 Phòng Quản lý phương thức chi trả 024.6273.2367
29 Phòng TCSN 024.6273.2319
30 Phòng Viện trợ 024.6273.2215
31 Phòng THCS 024.6273.2112
Vụ Tổ chức cán bộ
32 Phạm Văn Tác Vụ trưởng tacpv.tccb@moh.gov.vn 024. 62732355
33 Nguyễn Tuấn Hưng Phó Vụ trưởng hungnt.tccb@moh.gov.vn 024. 62732254
34 Trần Viết Hùng Phó Vụ trưởng hungtv.tccb@moh.gov.vn 024. 62732230
35 Nguyễn Hồng Sơn Phó Vụ Trưởng sonnh.tccb@moh.gov.vn
36 Văn thư Vụ 024. 62732259
Vụ Trang thiết bị - Công trình Y tế
37 Nguyễn Minh Tuấn Vụ trưởng tuannm.ttbct@moh.gov.vn 024. 62732277
38 Nguyễn Kim Trung Phó Vụ trưởng trungnk.ttbct@moh.gov.vn 024. 62732276
39 Nguyễn Tử Hiếu Phó Vụ trưởng hieunt.ttbct@moh.gov.vn 024.6273 2272
40 Phòng Tổng hợp 024.62732272
Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng
41 Nguyễn Đình Anh Vụ trưởng anhnd.ttkt@moh.gov.vn 024. 6273.2299
42 Hoàng Thị Thơm Phó Vụ trưởng 024.62732335
43 Vũ Mạnh Cường Phó Vụ trưởng 024.6273.2244
44 Văn thư Vụ 024. 62732397
45 Bộ phận thi đua khen thưởng 024.6273.2397
46 Bộ phận truyền thông 024.6282.7979
Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em
47 Nguyễn Đức Vinh Vụ trưởng vinhnd.bmte@moh.gov.vn 024.62732188
48 Đinh Anh Tuấn Phó Vụ Trưởng ninhpt.bmte@moh.gov.vn 024.62758333
49 Trần Đăng Khoa Phó Vụ trưởng 024.38454080
50 Tống Trần Hà Phó Vụ trưởng tongtranha@moh.gov.vn 024.6273.2221
51 Văn thư Vụ 024.62732434
Vụ Bảo hiểm y tế
52 Lê Văn Khảm Vụ Trưởng khamlv.bh@moh.gov.vn 024.62732125
53 Hà Văn Thúy Phó Vụ Trưởng thuyhv.bh@moh.gov.vn
54 Đặng Hồng Nam Phó Vụ trưởng
55 Phan Văn Toàn Phó Vụ trưởng 024.62732212
56 Văn thư Vụ 024.62732347
Cục khoa học Công nghệ và Đào tạo
57 Nguyễn Ngô Quang Q. Phụ trách, Quản lý và Điều hành quangnn.k2dt@moh.gov.vn 024.3843266
58 Nguyễn Minh Lợi Phó Cục trưởng loinm.k2dt@moh.gov.vn 024.38431666
59 Văn thư Cục 0243846688 Máy lẻ 30
Cục Quản lý Y, Dược Cổ truyền
60 Phạm Vũ Khánh Cục trưởng khanhpv.ydct@moh.gov.vn 024.62732334
61 Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Cục Trưởng tuannn.ydct@moh.gov.vn 024.62732120
62 Nguyễn Thế Thịnh Phó Cục trưởng
63 Văn thư Cục 024.62732247
Cục Công nghệ thông tin
64 Trần Quý Tường Cục Trưởng tuongtq.cntt@moh.gov.vn 024.62637979
65 Phạm Xuân Viết Phó Cục Trưởng vietpx.cntt@moh.gov.vn 024.37368315
66 Văn thư Cục 024.37368315
Cục Quản lý Môi trường Y tế
67 Nguyễn Thị Liên Hương Cục trưởng huongntl.mt@moh.gov.vn 3736.8493
68 Nguyễn Thanh Hà Phó Cục trưởng hant.mt@moh.gov.vn 3736.6699
69 Lương Mai Anh Phó Cục Trưởng anhlm.mt@moh.gov.vn 3736.7185
70 Dương Chí Nam Phó Cục trưởng 3736.8391
71 Văn thư Cục 024.32272856
72 Phòng Quản lý sức khỏe môi trường hóa chất 0243.2272850
73 Phòng Quản lý sức khỏe lao động 024.32272855
74 Phóng Quản lý môi trường cơ sở Y tế 024.32272851
75 Trung tâm thông tin môi trường y tế 024.3226.2240
Cục Y tế Dự phòng
76 Đặng Quang Tấn Phó Cục trưởng Phụ trách quản lý và Điều hành tandq.dp@moh.gov.vn 024.37368042
77 Trương Đình Bắc Phó Cục Trưởng bactd.dp@moh.gov.vn 024.37368378
78 Nguyễn Minh Hằng Phó Cục Trưởng hangnm.dp@moh.gov.vn 024.37368439
79 Hoàng Minh Đức Phó Cục trưởng
80 Văn thư Cục 024.38430040-Ex:601
Cục An toàn thực phẩm
81 Nguyễn Thanh Phong Cục Trưởng phongnt.attp@moh.gov.vn 024.68464489
82 Lê Văn Giang Phó Cục Trưởng gianglv.attp@moh.gov.vn 024.38464489
83 Trần Việt Nga Phó Cục trưởng 0243.8464489 (3030)
84 Nguyễn Hùng Long Phó Cục Trưởng longnh.attp@moh.gov.vn 024.38464489
85 Đỗ Hữu Tuấn Phó Cục trưởng 0243.8464489
86 Văn thư Cục 024.38464489-Ex:2070
Cục Quản lý Dược
87 Vũ Tuấn Cường Cục trưởng cuongvt.qld@moh.gov.vn 024.37366362
88 Đỗ Văn Đông Phó Cục Trưởng dongdv.qld@moh.gov.vn 024.37367664
89 Nguyễn Tấn Đạt Phó Cục trưởng
90 Văn thư Cục 024.38464413
Cục Phòng, Chống HIV/AIDS
91 Nguyễn Hoàng Long Cục trưởng longnh.vaac@moh.gov.vn
92 Phan Thị Thu Hương Phó Cục Trưởng huongptt.vaac@moh.gov.vn 024.37367127
93 Phạm Đức Mạnh Phó Cục trưởng 0243.7367154
94 Hoàng Đình Cảnh Phó Cục trưởng canhhd.vaac@moh.gov.vn 024.37367129
95 Văn phòng Cục 024.37367129
Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh
96 Lương Ngọc Khuê Cục trưởng khueln.kcb@moh.gov.vn 024.62732288
97 Nguyễn Trọng Khoa Phó Cục Trưởng khoant.kcb@moh.gov.vn 024.62732103
98 Cao Hưng Thái Phó Cục Trưởng thaich.kcb@moh.gov.vn 024.62732287
99 Văn phòng Cục 024.62733082
Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình
100 Nguyễn Doãn Tú Tổng Cục trưởng 024.37478741
101 Nguyễn Thị Ngọc Lan Phó Tổng cục trưởng lanntn.tcds@moh.gov.vn
102 Văn thư Tổng Cục 024.38435297
Thanh tra Bộ
103 Dương Xuân An Phó Chánh Thanh tra andx.ttrb@moh.gov.vn 024.62732322
104 Nguyễn Văn Nhiên Phó Chánh Thanh tra Bộ 024.62733225
105 Giang Hán Minh Phó Chánh Thanh tra Bộ 0773.505505
106 Văn thư 024.62732160
Vụ Pháp chế
107 Nguyễn Huy Quang Vụ trưởng quangnh.pc@moh.gov.vn 024. 62732298
108 Trần Thị Trang Phó Vụ trưởng trangtt.pc@moh.gov.vn 024. 62732402
109 Văn thư Vụ 024. 62747979

Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 13466700
  • Số người đang truy cập: 1