Danh bạ

Tìm kiếm

STT Họ tên/ Phòng Chức danh Email Số cố định
Lãnh đạo Bộ Y tế
1 Đào Hồng Lan Bộ trưởng daohonglan@moh.gov.vn 024.6273.2221
2 Đỗ Xuân Tuyên Thứ trưởng doxuantuyen@moh.gov.vn 024.6273.2221
3 Nguyễn Trường Sơn Thứ trưởng nguyentruongson@moh.gov.vn 024.62732221
4 Trần Văn Thuấn Thứ trưởng tranvanthuan@moh.gov.vn 024.62732221
5 Nguyễn Thị Liên Hương Thứ trưởng nguyenthilienhuong@moh.gov.vn 024.62732221
Văn phòng Bộ
6 Hà Anh Đức Chánh Văn phòng haanhduc@moh.gov.vn 024.62732345
7 Nguyễn Anh Tuấn Phó Chánh văn phòng nguyenanhtuan@moh.gov.vn 024.62732323
8 Nguyễn Đức Thành Phó Chánh Văn Phòng Bộ nguyenducthanh@moh.gov.vn 024. 62732140
9 Phòng Tổng hợp vpb1@moh.gov.vn 024.62732177
10 Đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM vpb2@moh.gov.vn 0283.8293570
11 Phòng Tài chính kế toán vpb3@moh.gov.vn 024.6273.2164
12 Phòng Quản trị vpb4@moh.gov.vn 024.6273.3302
13 Phòng Tổ chức hành chính vpb5@moh.gov.vn 024.6273.2148
14 Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính vpb6@moh.gov.vn
15 Phòng Công nghệ thông tin vpb8@moh.gov.vn 024.6273.3312
16 Văn Thư Bộ Y tế 024.6273.2140
Vụ Hợp tác Quốc tế
17 Đặng Quang Tấn Vụ trưởng tandh.khtc@moh.gov.vn 024. 62732218
18 Nguyễn Thị Minh Châu Phó Vụ trưởng chauntm.qt@moh.gov.vn 024. 62732223
19 Phạm Thị Minh Châu Phó Vụ trưởng chauptm.qt@moh.gov.vn
20 Văn thư Vụ 024.62732192
Vụ Kế hoạch - Tài chính
21 Nguyễn Hoàng Long Vụ trưởng
22 Phạm Lê Thu Hằng Phó Vụ trưởng hangplt.khtc@moh.gov.vn 024.62732329
23 Lê Thành Công Phó Vụ Trưởng conglt.khtc@moh.gov.vn 024.62732329
24 Dương Đức Thiện Phó Vụ trưởng thiendd.khtc@moh.gov.vn 024.62732269
25 Phòng Đầu tư 024.6273.2225
26 Văn thư Vụ 024.62732269
27 Phòng Quản lý phương thức chi trả 024.6273.2367
28 Phòng TCSN 024.6273.2319
29 Phòng Viện trợ 024.6273.2215
30 Phòng THCS 024.6273.2112
Vụ Tổ chức cán bộ
31 Nguyễn Hồng Sơn Vụ Trưởng sonnh.tccb@moh.gov.vn 024. 62732355
32 Nguyễn Tuấn Hưng Phó Vụ trưởng hungnt.tccb@moh.gov.vn 024. 62732254
33 Trần Viết Hùng Phó Vụ trưởng hungtv.tccb@moh.gov.vn 024. 62732230
34 Lê Lan Hương Phó Vụ trưởng huongll.tccb@moh.gov.vn 024.6273.2332
35 Văn thư Vụ 024. 62732259
Vụ Trang thiết bị - Công trình Y tế
36 Nguyễn Minh Lợi Vụ trưởng loinm.ttbct@moh.gov.vn 024. 62732277
37 Nguyễn Tử Hiếu Phó Vụ trưởng hieunt.ttbct@moh.gov.vn 024.6273 2272
38 Nguyễn Anh Tú Phó Vụ trưởng tuna.ttbct@moh.gov.vn 0246.2732276
39 Phòng Tổng hợp 024.62732272
Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng
40 Nguyễn Đình Anh Vụ trưởng anhnd.ttkt@moh.gov.vn 024. 6273.2299
41 Hoàng Thị Thơm Phó Vụ trưởng thomht.ttkt@moh.gov.vn 024.62732335
42 Vũ Mạnh Cường Phó Vụ trưởng cuongvm.ttkt@moh.gov.vn 024.6273.2244
43 Văn thư Vụ 024. 62732397
44 Bộ phận thi đua khen thưởng 024.6273.2397
45 Bộ phận truyền thông 024.6282.7979
Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em
46 Đinh Anh Tuấn Vụ Trưởng ninhpt.bmte@moh.gov.vn 024.62758333
47 Trần Đăng Khoa Phó Vụ trưởng trandangkhoa@moh.gov.vn 024.38454080
48 Tống Trần Hà Phó Vụ trưởng tongtranha@moh.gov.vn 024.6273.2221
49 Văn thư Vụ 024.62732434
Vụ Bảo hiểm y tế
50 Đặng Việt Hùng Vụ trưởng hungdv.bh@moh.gov.vn 024.6273.2347
51 Đặng Hồng Nam Phó Vụ trưởng namdh.bh@moh.gov.vn
52 Phan Văn Toàn Phó Vụ trưởng toanpv.bh@moh.gov.vn 024.62732212
53 Văn thư Vụ 024.62732347
Cục khoa học Công nghệ và Đào tạo
54 Phạm Văn Tác Cục trưởng
55 Nguyễn Ngô Quang Phó Cục trưởng quangnn.k2dt@moh.gov.vn 024.3843266
56 Nguyễn Văn Quân Phó Cục trưởng quannv.k2đt@moh.gov.vn
57 Văn thư Cục 0243846688 Máy lẻ 30
Cục Quản lý Y, Dược Cổ truyền
58 Nguyễn Thế Thịnh Cục trưởng thinhnt.ydct@moh.gov.vn
59 Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Cục Trưởng tuannn.ydct@moh.gov.vn 024.62732120
60 TS. Trần Minh Ngọc Phó Cục trưởng tmngoc.ydct@moh.gov.vn
61 Văn thư Cục 024.62732247
Cục Công nghệ thông tin
62 Đỗ Trường Duy Cục Trưởng Duydt.cntt@moh.gov.vn
63 Phạm Xuân Viết Phó Cục Trưởng vietpx.cntt@moh.gov.vn 024.37368315
64 Nguyễn Trường Nam Phó Cục trưởng namnt.cntt@moh.gov.vn
65 Văn thư Cục 024.37368315
Cục Quản lý Môi trường Y tế
66 Lương Mai Anh Phó Cục Trưởng anhlm.mt@moh.gov.vn 024.32272852
67 Dương Chí Nam Phó Cục trưởng namdc.mt@moh.gov.vn 024.32272859
68 Văn thư Cục 024.32272861
69 Phòng Quản lý sức khỏe môi trường hóa chất 0243.2272850
70 Phòng Quản lý sức khỏe lao động 024.32272855
71 Phóng Quản lý môi trường cơ sở Y tế 024.32272851
72 Trung tâm thông tin môi trường y tế 024.3226.2240
Cục Y tế Dự phòng
73 Phan Trọng Lân Cục trưởng lanpt.dp@moh.gov.vn 024.37368042
74 Nguyễn Minh Hằng Phó Cục Trưởng hangnm.dp@moh.gov.vn 024.37368439
75 Hoàng Minh Đức Phó Cục trưởng duchm.dp@moh.gov.vn
76 Nguyễn Lương Tâm Phó Cục trưởng Tamnl.dp@moh.gov.vn
77 Văn thư Cục 024.38430040-Ex:601
Cục An toàn thực phẩm
78 Nguyễn Thanh Phong Cục Trưởng phongnt.attp@moh.gov.vn 024.68464489
79 Trần Việt Nga Phó Cục trưởng ngatv.attp@moh.gov.vn 0243.8464489 (3030)
80 Nguyễn Hùng Long Phó Cục Trưởng longnh.attp@moh.gov.vn 024.38464489
81 Đỗ Hữu Tuấn Phó Cục trưởng tuandh.attp@moh.gov.vn 0243.8464489
82 Văn thư Cục 024.38464489-Ex:2070
Cục Quản lý Dược
83 Vũ Tuấn Cường Cục trưởng cuongvt.qld@moh.gov.vn 024.37366362
84 Nguyễn Thành Lâm Phó Cục trưởng lamnt.qld@moh.gov.vn
85 Tạ Mạnh Hùng Phó Cục trưởng hungtm.qld@moh.gov.vn
86 Lê Việt Dũng Phó Cục trưởng dunglv.qld@moh.gov.vn
87 Văn thư Cục 024.38464413
Cục Phòng, Chống HIV/AIDS
88 Phan Thị Thu Hương Cục Trưởng huongptt.vaac@moh.gov.vn 024.37367127
89 Phạm Đức Mạnh Phó Cục trưởng 0243.7367154
90 Văn phòng Cục 024.37367129
Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh
91 Lương Ngọc Khuê Cục trưởng khueln.kcb@moh.gov.vn 024.62732288
92 Nguyễn Trọng Khoa Phó Cục Trưởng khoant.kcb@moh.gov.vn 024.62732103
93 Cao Hưng Thái Phó Cục Trưởng thaich.kcb@moh.gov.vn 024.62732287
94 Vương Ánh Dương Phó Cục trưởng duongva.kcb@moh.gov.vn 024.62733082
95 Văn phòng Cục 024.62733082
Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình
96 Nguyễn Doãn Tú Tổng Cục trưởng 024.37478741
97 Nguyễn Thị Ngọc Lan Phó Tổng cục trưởng lanntn.tcds@moh.gov.vn
98 TS.Phạm Vũ Hoàng Phó Tổng Cục trưởng
99 Văn thư Tổng Cục 024.38435297
Thanh tra Bộ
100 Nguyễn Mạnh Cường Chánh thanh tra
101 Dương Xuân An Phó Chánh Thanh tra andx.ttrb@moh.gov.vn 024.62732322
102 Nguyễn Văn Nhiên Phó Chánh Thanh tra Bộ 024.62733225
103 Giang Hán Minh Phó Chánh Thanh tra Bộ 0773.505505
104 Văn thư 024.62732160
Vụ Pháp chế
105 Đỗ Trung Hưng Phó Vụ trưởng hungdt.pc@moh.gov.vn
106 Trần Thị Trang Phó Vụ trưởng trangtt.pc@moh.gov.vn 024. 62732402
107 Đinh Thị Thu Thủy Phó Vụ trưởng thuydtt.pc@moh.gov.vn
108 Văn thư Vụ 024. 62747979

Thăm dò ý kiến