Truy cập nội dung luôn

Danh bạ

Tìm kiếm

STT Họ tên/ Phòng Chức danh Email Số cố định
Lãnh đạo Bộ Y tế
1 Nguyễn Thị Kim Tiến Bộ trưởng nguyenthikimtien@moh.gov.vn 024. 62732180
2 Nguyễn Viết Tiến Thứ trưởng nguyenviettien@moh.gov.vn 024. 62732468
3 Trương Quốc Cường Thứ trưởng truongquoccuong@moh.gov.vn 024.6273.2221
4 Nguyễn Trường Sơn Thứ trưởng nguyentruongson@moh.gov.vn
Văn phòng Bộ
5 Nguyễn Xuân Trường Chánh Văn phòng Bộ nxtruong@moh.gov.vn 024. 62732222
6 Lê Thành Trí Phó Chánh văn phòng trilt@moh.gov.vn 024. 62732290
7 Nguyễn Anh Tuấn Phó Chánh văn phòng tuanna@moh.gov.vn 024. 62732196
8 Hà Anh Đức Phó Chánh Văn phòng haanhduc@moh.gov.vn 024.62732154
9 Đỗ Trường Duy Phó Chánh Văn phòng dotruongduy@moh.gov.vn 024.62732388
10 Phòng Tổng hợp vpb1@moh.gov.vn 024.62732177
11 Đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM vpb2@moh.gov.vn 0283.8293570
12 Phòng Tài chính kế toán vpb3@moh.gov.vn 024.6273.2164
13 Phòng Quản trị vpb4@moh.gov.vn 024.6273.3302
14 Phòng Tổ chức hành chính vpb5@moh.gov.vn 024.6273.2140
15 Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính vpb6@moh.gov.vn
16 Phòng Công nghệ thông tin vpb8@moh.gov.vn 024.6273.3312
17 Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế banbientap@moh.gov.vn 024.6273.2134
18 Văn Thư Bộ Y tế 024.6273.2148
Vụ Hợp tác Quốc tế
19 Nguyễn Mạnh Cường Vụ trưởng cuongnm.qt@moh.gov.vn 024. 62732218
20 Nguyễn Thị Minh Châu Phó Vụ trưởng chauntm.qt@moh.gov.vn 024. 62732223
21 Văn thư Vụ 024.62732192
Vụ Kế hoạch - Tài chính
22 Nguyễn Nam Liên Vụ trưởng liennn.khtc@moh.gov.vn 024. 62732365
23 Phạm Lê Thu Hằng Phó Vụ trưởng hangplt.khtc@moh.gov.vn 024.62732329
24 Đặng Việt Hùng Phó Vụ trưởng hungdv.khtc@moh.gov.vn 024. 62732266
25 Lê Thành Công Phó Vụ Trưởng conglt.khtc@moh.gov.vn 024.62732329
26 Văn thư Vụ 024.62732269
27 Nguyễn Công Sinh Phó Vụ trưởng sinhnc.khtc@moh.gov.vn 024. 62732327
28 Phòng Đầu tư 024.6273.2225
29 Phòng Quản lý phương thức chi trả 024.6273.2367
30 Phòng TCSN 024.6273.2319
31 Phòng THCS 024.6273.2112
32 Phòng Viện trợ 024.6273.2215
Vụ Tổ chức cán bộ
33 Phạm Văn Tác Vụ trưởng tacpv.tccb@moh.gov.vn 024. 62732355
34 Nguyễn Tuấn Hưng Phó Vụ trưởng hungnt.tccb@moh.gov.vn 024. 62732254
35 Trần Viết Hùng Phó Vụ trưởng hungtv.tccb@moh.gov.vn 024. 62732230
36 Nguyễn Hồng Sơn Phó Vụ Trưởng sonnh.tccb@moh.gov.vn
37 Văn thư Vụ 024. 62732259
Vụ Trang thiết bị - Công trình Y tế
38 Nguyễn Minh Tuấn Vụ trưởng tuannm.ttbct@moh.gov.vn 024. 62732277
39 Nguyễn Kim Trung Phó Vụ trưởng trungnk.ttbct@moh.gov.vn 024. 62732276
40 Nguyễn Tử Hiếu Phó Vụ trưởng hieunt.ttbct@moh.gov.vn 024.6273 2272
41 Phòng Tổng hợp 024.62732272
Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng
42 Nguyễn Đình Anh Vụ trưởng anhnd.ttkt@moh.gov.vn 024. 6273.2299
43 Hoàng Thị Thơm Phó Vụ trưởng 024.62732335
44 Vũ Mạnh Cường Phó Vụ trưởng 024.6273.2244
45 Văn thư Vụ 024. 62732397
46 Bộ phận thi đua khen thưởng 024.6273.2397
47 Bộ phận truyền thông 024.6282.7979
Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em
48 Nguyễn Đức Vinh Vụ trưởng vinhnd.bmte@moh.gov.vn 024.62732188
49 Đinh Anh Tuấn Phó Vụ Trưởng ninhpt.bmte@moh.gov.vn 024.62758333
50 Trần Đăng Khoa Phó Vụ trưởng 024.38454080
51 Tống Trần Hà Phó Vụ trưởng tongtranha@moh.gov.vn 024.6273.2221
52 Văn thư Vụ 024.62732434
Vụ Bảo hiểm y tế
53 Lê Văn Khảm Vụ Trưởng khamlv.bh@moh.gov.vn 024.62732125
54 Hà Văn Thúy Phó Vụ Trưởng thuyhv.bh@moh.gov.vn
55 Đặng Hồng Nam Phó Vụ trưởng
56 Phan Văn Toàn Phó Vụ trưởng 024.62732212
57 Văn thư Vụ 024.62732347
Cục khoa học Công nghệ và Đào tạo
58 Nguyễn Ngô Quang Q. Phụ trách, Quản lý và Điều hành quangnn.k2dt@moh.gov.vn 024.3843266
59 Nguyễn Minh Lợi Phó Cục trưởng loinm.k2dt@moh.gov.vn 024.38431666
60 Văn thư Cục 0243846688 Máy lẻ 30
Cục Quản lý Y, Dược Cổ truyền
61 Phạm Vũ Khánh Cục trưởng khanhpv.ydct@moh.gov.vn 024.62732334
62 Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Cục Trưởng tuannn.ydct@moh.gov.vn 024.62732120
63 Nguyễn Thế Thịnh Phó Cục trưởng
64 Văn thư Cục 024.62732247
Cục Công nghệ thông tin
65 Trần Quý Tường Cục Trưởng tuongtq.cntt@moh.gov.vn 024.62637979
66 Phạm Xuân Viết Phó Cục Trưởng vietpx.cntt@moh.gov.vn 024.37368315
67 Văn thư Cục 024.37368315
Cục Quản lý Môi trường Y tế
68 Nguyễn Thị Liên Hương Cục trưởng huongntl.mt@moh.gov.vn 3736.8493
69 Nguyễn Thanh Hà Phó Cục trưởng hant.mt@moh.gov.vn 3736.6699
70 Lương Mai Anh Phó Cục Trưởng anhlm.mt@moh.gov.vn 3736.7185
71 Dương Chí Nam Phó Cục trưởng 3736.8391
72 Văn thư Cục 024.32272856
73 Phòng Quản lý sức khỏe môi trường hóa chất 0243.2272850
74 Phòng Quản lý sức khỏe lao động 024.32272855
75 Phóng Quản lý môi trường cơ sở Y tế 024.32272851
76 Trung tâm thông tin môi trường y tế 024.3226.2240
Cục Y tế Dự phòng
77 Trần Đắc Phu Cục trưởng phutd.dp@moh.gov.vn 024.37367187
78 Trương Đình Bắc Phó Cục Trưởng bactd.dp@moh.gov.vn 024.37368378
79 Nguyễn Minh Hằng Phó Cục Trưởng hangnm.dp@moh.gov.vn 024.37368439
80 Đặng Quang Tấn Phó Cục trưởng 024.37368042
81 Hoàng Minh Đức Phó Cục trưởng
82 Văn thư Cục 024.38430040-Ex:601
Cục An toàn thực phẩm
83 Nguyễn Thanh Phong Cục Trưởng phongnt.attp@moh.gov.vn 024.68464489
84 Lê Văn Giang Phó Cục Trưởng gianglv.attp@moh.gov.vn 024.38464489
85 Trần Việt Nga Phó Cục trưởng 0243.8464489 (3030)
86 Nguyễn Hùng Long Phó Cục Trưởng longnh.attp@moh.gov.vn 024.38464489
87 Đỗ Hữu Tuấn Phó Cục trưởng 0243.8464489
88 Văn thư Cục 024.38464489-Ex:2070
Cục Quản lý Dược
89 Vũ Tuấn Cường Cục trưởng cuongvt.qld@moh.gov.vn 024.37366362
90 Đỗ Văn Đông Phó Cục Trưởng dongdv.qld@moh.gov.vn 024.37367664
91 Nguyễn Tấn Đạt Phó Cục trưởng
92 Văn thư Cục 024.38464413
Cục Phòng, Chống HIV/AIDS
93 Nguyễn Hoàng Long Cục trưởng longnh.vaac@moh.gov.vn
94 Phan Thị Thu Hương Phó Cục Trưởng huongptt.vaac@moh.gov.vn 024.37367127
95 Phạm Đức Mạnh Phó Cục trưởng 0243.7367154
96 Hoàng Đình Cảnh Phó Cục trưởng canhhd.vaac@moh.gov.vn 024.37367129
97 Văn phòng Cục 024.37367129
Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh
98 Lương Ngọc Khuê Cục trưởng khueln.kcb@moh.gov.vn 024.62732288
99 Nguyễn Trọng Khoa Phó Cục Trưởng khoant.kcb@moh.gov.vn 024.62732103
100 Cao Hưng Thái Phó Cục Trưởng thaich.kcb@moh.gov.vn 024.62732287
101 Văn phòng Cục 024.62733082
Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình
102 Nguyễn Doãn Tú Tổng Cục trưởng 024.37478741
103 Nguyễn Thị Ngọc Lan Phó Tổng cục trưởng lanntn.tcds@moh.gov.vn
104 Văn thư Tổng Cục 024.38435297
Thanh tra Bộ
105 Dương Xuân An Phó Chánh Thanh tra andx.ttrb@moh.gov.vn 024.62732322
106 Nguyễn Văn Nhiên Phó Chánh Thanh tra Bộ 024.62733225
107 Giang Hán Minh Phó Chánh Thanh tra Bộ 0773.505505
108 Văn thư 024.62732160
Vụ Pháp chế
109 Nguyễn Huy Quang Vụ trưởng quangnh.pc@moh.gov.vn 024. 62732298
110 Trần Thị Trang Phó Vụ trưởng trangtt.pc@moh.gov.vn 024. 62732402
111 Văn thư Vụ 024. 62747979

Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 10543035
  • Số người đang truy cập: 1