Văn bản chỉ đạo điều hành về công tác CCHC

BỘ Y TẾ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 11/2021/TT-BYT NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỢP CẤP BÁCH

Thứ Sáu, ngày 14/07/2023 08:52

MỘT SỐ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, QUÁN TRIỆT THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ TRONG QUÝ I NĂM 2023[1]

Thứ Sáu, ngày 14/07/2023 08:51

TỈNH NINH THUẬN PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ Y TẾ

Thứ Sáu, ngày 14/07/2023 08:51

BỘ Y TẾ CÔNG BỐ BÃI BỎ 09 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC Y DƯỢC CỔ TRUYỀN QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 08/2023/TT-BYT NGÀY 14/4/2023 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Thứ Sáu, ngày 14/07/2023 08:50

TỈNH BẮC KẠN THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ Y TẾ NĂM 2023

Thứ Sáu, ngày 14/07/2023 08:49

MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ I/2023 CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Thứ Sáu, ngày 14/07/2023 08:48

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2023 CỦA SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ[1]

Thứ Sáu, ngày 14/07/2023 08:48

TỈNH NINH THUẬN PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ Y TẾ

Thứ Ba, ngày 11/07/2023 08:47

MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG QUÝ I NĂM 2023 CỦA THANH TRA BỘ Y TẾ[1]

Thứ Ba, ngày 11/07/2023 08:44

MỘT SỐ NỘI DUNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẬP TRUNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN TRONG NĂM 2023

Thứ Ba, ngày 11/07/2023 08:42

MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Thứ Ba, ngày 11/07/2023 08:41

MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ II NĂM 2023

Thứ Tư, ngày 31/05/2023 03:47

TỈNH LÀO CAI PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ

Thứ Ba, ngày 04/07/2023 07:40

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI

Thứ Sáu, ngày 21/07/2023 07:39

BỘ Y TẾ TÍCH CỰC THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG BỘ CHỈ SỐ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP THEO THỜI GIAN THỰC TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

Thứ Ba, ngày 27/06/2023 07:39

BỘ Y TẾ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG ĐỔI MỚI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 468/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thứ Sáu, ngày 30/06/2023 07:38

BỘ Y TẾ TÍCH CỰC THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG BỘ CHỈ SỐ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP THEO THỜI GIAN THỰC TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

Thứ Hai, ngày 26/06/2023 03:54

BỘ Y TẾ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG ĐỔI MỚI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 468/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thứ Hai, ngày 19/06/2023 03:54

MỘT SỐ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN HIỆU QUẢ VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI BỘ Y TẾ GIAI ĐOẠN 2021-2023

Thứ Năm, ngày 01/06/2023 03:53

KẾT QUẢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH THỂ CHẾ TẠI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUÝ I NĂM 2023

Thứ Tư, ngày 31/05/2023 03:52