Tin tức tổng hợp

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC Bộ Y tế

Thứ Tư, ngày 25/09/2019 01:13

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng ISO 9001:2015 tại Cơ quan Bộ Y tế

Thứ Hai, ngày 23/09/2019 08:26

Chỉ thị số 09 về nâng cao chất lượng giải quyết Thủ tục Hành chính tại Bộ Y tế

Thứ Hai, ngày 23/09/2019 08:21

Báo cáo 1375/BYT-VPB1 về kết quả thông tin, truyền thông cải cách hành chính của Bộ Y tế năm 2016

Thứ Ba, ngày 13/03/2017 19:20

Kế hoạch 994/KH-VPB1 về Cải cách hành chính của Văn phòng Bộ Y tế năm 2017

Thứ Ba, ngày 13/03/2017 19:19

kế hoạch 1219/KH-BYT, triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Cơ quan Bộ Y tế năm 2017

Thứ Ba, ngày 13/03/2017 19:16

Kế hoạch 1217/KH-BYT về việc Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoan 2016 - 2020

Thứ Ba, ngày 13/03/2017 19:14

Kế hoạch 1218/KH-BYT về thông tin tuyên truyền cải cách hành chính của Bộ Y tế năm 2017

Thứ Ba, ngày 13/03/2017 19:10

Quyết định 7290/QĐ-BYT về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan Bộ Y tế năm 2016

Thứ Ba, ngày 13/03/2017 19:07

Quyết định 4988/QĐ-BYT, ngày 16/6/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành 04 quy trình thanh tra an toàn thực phẩm

Thứ Năm, ngày 28/09/2016 20:12

Công văn số 1275/BYT-TB-CT

Thứ Năm, ngày 11/05/2016 19:55

Công văn số 1528/BYT-TB-CT

Thứ Năm, ngày 11/05/2016 19:53

Quyết định 5319/QĐ-BYT về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan Bộ Y tế năm 2015

Thứ Ba, ngày 04/04/2016 18:36

Kế hoạch 1134/KH-VPB1 về việc cải cách hành chính của Văn phòng Bộ Y tế năm 2016

Thứ Hai, ngày 03/04/2016 18:34

Kế hoạch số 1125/KH-BYT về việc thông tin, truyền thông cải cách hành chính của Bộ Y tế năm 2016

Thứ Hai, ngày 03/04/2016 18:32

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Thứ Hai, ngày 14/12/2014 19:53

Cục Công nghệ thông tin Quyết định Về việc ban hành và áp dụng hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế​

Thứ Tư, ngày 09/12/2014 17:38

Cục Quản lý Môi trường y tế Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Thứ Hai, ngày 01/12/2014 01:15

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Thứ Hai, ngày 01/12/2014 01:07

Quyết định Về việc ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

Thứ Hai, ngày 01/12/2014 01:05