Tin tức tổng hợp

MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023 CỦA CỤC QUẢN LÝ DƯỢC, BỘ Y TẾ

Thứ Sáu, ngày 30/12/2022 03:05

MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2022 CỦA SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ

Thứ Sáu, ngày 23/12/2022 03:04

MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, GIAI ĐOẠN 2022 – 2025

Thứ Tư, ngày 21/12/2022 03:03

BỘ Y TẾ BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CỦA BỘ Y TẾ GIAI ĐOẠN 2022-2025

Thứ Hai, ngày 19/12/2022 03:03

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẠT TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 CỦA CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM, BỘ Y TẾ

Thứ Hai, ngày 12/12/2022 03:02

KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM NĂM 2022

Thứ Sáu, ngày 02/12/2022 03:01

TỈNH LÀO CAI PHÊ DUYỆT 04 QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ

Thứ Hai, ngày 05/12/2022 03:00

TỈNH KON TUM CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

Thứ Sáu, ngày 02/12/2022 03:00

TỈNH BÌNH ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI TRONG LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ

Thứ Sáu, ngày 02/12/2022 02:59

MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CƠ BẢN CỦA ĐỀ ÁN "TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2022 - 2030"

Thứ Sáu, ngày 25/11/2022 02:59

BỘ NỘI VỤ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2022 - 2030"

Thứ Năm, ngày 24/11/2022 02:58

THÀNH PHỐ HÀ NỘI BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN PHÂN CẤP TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thứ Ba, ngày 22/11/2022 02:57

TỈNH BẾN TRE CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

Thứ Sáu, ngày 02/12/2022 02:24

KẾT QUẢ CÔNG TÁC HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH TẠI VĂN PHÒNG BỘ Y TẾ TRONG QUÝ 3/2022

Thứ Sáu, ngày 30/12/2022 02:23

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH THỂ CHẾ TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI VĂN PHÒNG BỘ Y TẾ QUÝ III NĂM 2022

Thứ Tư, ngày 30/11/2022 02:23

MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BỘ Y TẾ QUÝ III NĂM 2022

Thứ Năm, ngày 01/12/2022 02:22

TỈNH HÒA BÌNH CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

Thứ Tư, ngày 30/11/2022 02:21

TỈNH THÁI NGUYÊN CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ

Thứ Tư, ngày 30/11/2022 02:21

CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thứ Ba, ngày 22/11/2022 02:20

TIẾP TỤC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH NĂM 2022

Thứ Hai, ngày 24/10/2022 02:19