Văn bản chỉ đạo điều hành về công tác CCHC

Thông tin Cái cách hành chính tháng 12/2020

Thứ Năm, ngày 03/12/2020 02:10

Thông tin Cải cách hành chính tháng 12/2020

Thứ Hai, ngày 28/12/2020 02:22

Thông tin Cải cách hành chính tháng 12/2020

Thứ Hai, ngày 21/12/2020 02:21

Thông tin Cải cách hành chính tháng 12/2020

Thứ Sáu, ngày 18/12/2020 02:18

Thông tin Cải cách hành chính tháng 12/2020

Thứ Ba, ngày 15/12/2020 02:17

Thông tin Cải cách hành chính tháng 12/2020

Thứ Sáu, ngày 13/11/2020 02:13

Thông tin Cải cách hành chính tháng 12/2020

Thứ Năm, ngày 10/12/2020 02:11

Thông tin Cải cách hành chính tháng 12/2020

Thứ Ba, ngày 01/12/2020 02:07

Bộ Y tế rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020

Thứ Năm, ngày 09/04/2020 02:14

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC Bộ Y tế

Thứ Tư, ngày 25/09/2019 01:13

Bộ Y tế Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN- ISO 9001: 2015 trong hoạt động Cơ quan Bộ Y tế năm 2020

Thứ Ba, ngày 31/12/2019 02:02

Kế hoạch truyền thông cải cách hành chính năm 2020

Thứ Ba, ngày 31/12/2019 02:12

Báo cáo 1375/BYT-VPB1 về kết quả thông tin, truyền thông cải cách hành chính của Bộ Y tế năm 2016

Thứ Ba, ngày 13/03/2017 19:20

Kế hoạch 994/KH-VPB1 về Cải cách hành chính của Văn phòng Bộ Y tế năm 2017

Thứ Ba, ngày 13/03/2017 19:19

kế hoạch 1219/KH-BYT, triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Cơ quan Bộ Y tế năm 2017

Thứ Ba, ngày 13/03/2017 19:16

Kế hoạch 1217/KH-BYT về việc Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoan 2016 - 2020

Thứ Ba, ngày 13/03/2017 19:14

Kế hoạch 1218/KH-BYT về thông tin tuyên truyền cải cách hành chính của Bộ Y tế năm 2017

Thứ Ba, ngày 13/03/2017 19:10

Quyết định 7290/QĐ-BYT về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan Bộ Y tế năm 2016

Thứ Ba, ngày 13/03/2017 19:07

Quyết định 4988/QĐ-BYT, ngày 16/6/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành 04 quy trình thanh tra an toàn thực phẩm

Thứ Năm, ngày 28/09/2016 20:12

Công văn số 1275/BYT-TB-CT

Thứ Năm, ngày 11/05/2016 19:55