Đổi mới, phong cách, thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Quyết định số 2151/QĐ-BYT, ngày 04/6/2015

Wednesday 2015-08-19 00:54

Tài liệu Hướng dẫn thực hiện giao tiếp, ứng xử của CBYT

Wednesday 2015-08-19 00:52

Tài liệu Đổi mới, phong cách, thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Wednesday 2015-08-19 00:35

Tài liệu Đổi mới, phong cách, thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Wednesday 2015-08-19 00:31

Thăm dò ý kiến