CONTACTS

Search

Order Person/Department Position/Address Email Phone
Lãnh đạo Bộ Y tế
1 Nguyễn Thanh Long Bộ trưởng nguyenthanhlong@moh.gov.vn 024.6273.2221
2 Trương Quốc Cường Thứ trưởng truongquoccuong@moh.gov.vn 024.6273.2221
3 Nguyễn Trường Sơn Thứ trưởng nguyentruongson@moh.gov.vn 024.62732221
4 Đỗ Xuân Tuyên Thứ trưởng doxuantuyen@moh.gov.vn 024.6273.2221
5 Trần Văn Thuấn Thứ trưởng tranvanthuan@moh.gov.vn 024.62732221
Văn phòng Bộ
6 Hà Anh Đức Chánh Văn phòng haanhduc@moh.gov.vn 024.62732345
7 Nguyễn Anh Tuấn Phó Chánh văn phòng nguyenanhtuan@moh.gov.vn 024.62732323
8 Đỗ Trường Duy Phó Chánh Văn phòng dotruongduy@moh.gov.vn 024.62817979
9 Nguyễn Đức Thành Phó Chánh Văn Phòng Bộ nguyenducthanh@moh.gov.vn 024. 62732140
10 Phòng Tổng hợp vpb1@moh.gov.vn 024.62732177
11 Đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM vpb2@moh.gov.vn 0283.8293570
12 Phòng Tài chính kế toán vpb3@moh.gov.vn 024.6273.2164
13 Phòng Quản trị vpb4@moh.gov.vn 024.6273.3302
14 Phòng Tổ chức hành chính vpb5@moh.gov.vn 024.6273.2148
15 Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính vpb6@moh.gov.vn
16 Phòng Công nghệ thông tin vpb8@moh.gov.vn 024.6273.3312
17 Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế banbientap@moh.gov.vn 024.6273.2134
18 Văn Thư Bộ Y tế 024.6273.2140
Vụ Hợp tác Quốc tế
19 Đặng Việt Hùng Vụ trưởng hungdv.khtc@moh.gov.vn 024. 62732218
20 Nguyễn Thị Minh Châu Phó Vụ trưởng chauntm.qt@moh.gov.vn 024. 62732223
21 Phạm Thị Minh Châu Phó Vụ trưởng chauptm.qt@moh.gov.vn
22 Văn thư Vụ 024.62732192
Vụ Kế hoạch - Tài chính
23 Nguyễn Nam Liên Vụ trưởng liennn.khtc@moh.gov.vn 024. 62732365
24 Phạm Lê Thu Hằng Phó Vụ trưởng hangplt.khtc@moh.gov.vn 024.62732329
25 Lê Thành Công Phó Vụ Trưởng conglt.khtc@moh.gov.vn 024.62732329
26 Văn thư Vụ 024.62732269
27 Phòng Đầu tư 024.6273.2225
28 Phòng Quản lý phương thức chi trả 024.6273.2367
29 Phòng TCSN 024.6273.2319
30 Phòng Viện trợ 024.6273.2215
31 Phòng THCS 024.6273.2112
Vụ Tổ chức cán bộ
32 Nguyễn Hồng Sơn Vụ Trưởng sonnh.tccb@moh.gov.vn 024. 62732355
33 Nguyễn Tuấn Hưng Phó Vụ trưởng hungnt.tccb@moh.gov.vn 024. 62732254
34 Trần Viết Hùng Phó Vụ trưởng hungtv.tccb@moh.gov.vn 024. 62732230
35 Lê Lan Hương Phó Vụ trưởng huongll.tccb@moh.gov.vn 024.6273.2332
36 Văn thư Vụ 024. 62732259
Vụ Trang thiết bị - Công trình Y tế
37 Nguyễn Minh Tuấn Vụ trưởng tuannm.ttbct@moh.gov.vn 024. 62732277
38 Nguyễn Tử Hiếu Phó Vụ trưởng hieunt.ttbct@moh.gov.vn 024.6273 2272
39 Nguyễn Anh Tú Phó Vụ trưởng tuna.ttbct@moh.gov.vn 0246.2732276
40 Phòng Tổng hợp 024.62732272
Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng
41 Nguyễn Đình Anh Vụ trưởng anhnd.ttkt@moh.gov.vn 024. 6273.2299
42 Hoàng Thị Thơm Phó Vụ trưởng thomht.ttkt@moh.gov.vn 024.62732335
43 Vũ Mạnh Cường Phó Vụ trưởng cuongvm.ttkt@moh.gov.vn 024.6273.2244
44 Văn thư Vụ 024. 62732397
45 Bộ phận thi đua khen thưởng 024.6273.2397
46 Bộ phận truyền thông 024.6282.7979
Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em
47 Nguyễn Đức Vinh Vụ trưởng vinhnd.bmte@moh.gov.vn 024.62732188
48 Đinh Anh Tuấn Phó Vụ Trưởng ninhpt.bmte@moh.gov.vn 024.62758333
49 Trần Đăng Khoa Phó Vụ trưởng trandangkhoa@moh.gov.vn 024.38454080
50 Tống Trần Hà Phó Vụ trưởng tongtranha@moh.gov.vn 024.6273.2221
51 Văn thư Vụ 024.62732434
Vụ Bảo hiểm y tế
52 Lê Văn Khảm Vụ Trưởng khamlv.bh@moh.gov.vn 024.62732125
53 Hà Văn Thúy Phó Vụ Trưởng thuyhv.bh@moh.gov.vn
54 Đặng Hồng Nam Phó Vụ trưởng namdh.bh@moh.gov.vn
55 Phan Văn Toàn Phó Vụ trưởng toanpv.bh@moh.gov.vn 024.62732212
56 Văn thư Vụ 024.62732347
Cục khoa học Công nghệ và Đào tạo
57 Phạm Văn Tác Cục trưởng
58 Nguyễn Ngô Quang Phó Cục trưởng quangnn.k2dt@moh.gov.vn 024.3843266
59 Văn thư Cục 0243846688 Máy lẻ 30
Cục Quản lý Y, Dược Cổ truyền
60 Nguyễn Thế Thịnh Phó Cục trưởng phụ trách thinhnt.ydct@moh.gov.vn
61 Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Cục Trưởng tuannn.ydct@moh.gov.vn 024.62732120
62 TS. Trần Minh Ngọc Phó Cục trưởng
63 Văn thư Cục 024.62732247
Cục Công nghệ thông tin
64 Trần Quý Tường Cục Trưởng tuongtq.cntt@moh.gov.vn 024.62637979
65 Phạm Xuân Viết Phó Cục Trưởng vietpx.cntt@moh.gov.vn 024.37368315
66 Nguyễn Trường Nam Phó Cục trưởng namnt.cntt@moh.gov.vn
67 Văn thư Cục 024.37368315
Cục Quản lý Môi trường Y tế
68 Nguyễn Thị Liên Hương Cục trưởng huongntl.mt@moh.gov.vn 024.32272862
69 Nguyễn Thanh Hà Phó Cục trưởng hant.mt@moh.gov.vn 024.32272853
70 Lương Mai Anh Phó Cục Trưởng anhlm.mt@moh.gov.vn 024.32272852
71 Dương Chí Nam Phó Cục trưởng namdc.mt@moh.gov.vn 024.32272859
72 Văn thư Cục 024.32272861
73 Phòng Quản lý sức khỏe môi trường hóa chất 0243.2272850
74 Phòng Quản lý sức khỏe lao động 024.32272855
75 Phóng Quản lý môi trường cơ sở Y tế 024.32272851
76 Trung tâm thông tin môi trường y tế 024.3226.2240
Cục Y tế Dự phòng
77 Đặng Quang Tấn Cục trưởng tandq.dp@moh.gov.vn 024.37368042
78 Trương Đình Bắc Phó Cục Trưởng bactd.dp@moh.gov.vn 024.37368378
79 Nguyễn Minh Hằng Phó Cục Trưởng hangnm.dp@moh.gov.vn 024.37368439
80 Hoàng Minh Đức Phó Cục trưởng duchm.dp@moh.gov.vn
81 Văn thư Cục 024.38430040-Ex:601
Cục An toàn thực phẩm
82 Nguyễn Thanh Phong Cục Trưởng phongnt.attp@moh.gov.vn 024.68464489
83 Lê Văn Giang Phó Cục Trưởng gianglv.attp@moh.gov.vn 024.38464489
84 Trần Việt Nga Phó Cục trưởng ngatv.attp@moh.gov.vn 0243.8464489 (3030)
85 Nguyễn Hùng Long Phó Cục Trưởng longnh.attp@moh.gov.vn 024.38464489
86 Đỗ Hữu Tuấn Phó Cục trưởng tuandh.attp@moh.gov.vn 0243.8464489
87 Văn thư Cục 024.38464489-Ex:2070
Cục Quản lý Dược
88 Vũ Tuấn Cường Cục trưởng cuongvt.qld@moh.gov.vn 024.37366362
89 Nguyễn Tấn Đạt Phó Cục trưởng datnt.qld@moh.gov.vn
90 Nguyễn Thành Lâm Phó Cục trưởng lamnt.qld@moh.gov.vn
91 Tạ Mạnh Hùng Phó Cục trưởng hungtm.qld@moh.gov.vn
92 Văn thư Cục 024.38464413
93 Lê Việt Dũng Phó Cục trưởng dunglv.qld@moh.gov.vn
Cục Phòng, Chống HIV/AIDS
94 Nguyễn Hoàng Long Cục trưởng longnh.vaac@moh.gov.vn
95 Phan Thị Thu Hương Phó Cục Trưởng huongptt.vaac@moh.gov.vn 024.37367127
96 Phạm Đức Mạnh Phó Cục trưởng 0243.7367154
97 Hoàng Đình Cảnh Phó Cục trưởng canhhd.vaac@moh.gov.vn 024.37367129
98 Văn phòng Cục 024.37367129
Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh
99 Lương Ngọc Khuê Cục trưởng khueln.kcb@moh.gov.vn 024.62732288
100 Nguyễn Trọng Khoa Phó Cục Trưởng khoant.kcb@moh.gov.vn 024.62732103
101 Cao Hưng Thái Phó Cục Trưởng thaich.kcb@moh.gov.vn 024.62732287
102 Vương Ánh Dương Phó Cục trưởng duongva.kcb@moh.gov.vn 024.62733082
103 Văn phòng Cục 024.62733082
Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình
104 Nguyễn Doãn Tú Tổng Cục trưởng 024.37478741
105 Nguyễn Thị Ngọc Lan Phó Tổng cục trưởng lanntn.tcds@moh.gov.vn
106 TS.Phạm Vũ Hoàng Phó Tổng Cục trưởng
107 Văn thư Tổng Cục 024.38435297
Thanh tra Bộ
108 Nguyễn Mạnh Cường Chánh thanh tra
109 Dương Xuân An Phó Chánh Thanh tra andx.ttrb@moh.gov.vn 024.62732322
110 Nguyễn Văn Nhiên Phó Chánh Thanh tra Bộ 024.62733225
111 Giang Hán Minh Phó Chánh Thanh tra Bộ 0773.505505
112 Văn thư 024.62732160
Vụ Pháp chế
113 Đỗ Trung Hưng Phó Vụ trưởng hungdt.pc@moh.gov.vn
114 Trần Thị Trang Phó Vụ trưởng trangtt.pc@moh.gov.vn 024. 62732402
115 Đinh Thị Thu Thủy Phó Vụ trưởng thuydtt.pc@moh.gov.vn
116 Văn thư Vụ 024. 62747979

Thăm dò ý kiến