MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ THỜI GIAN QUA

23/08/2023 | 11:21 AM

 | 

 

 

Bên cạnh công tác quán triệt, chỉ đạo, trong thời gian qua, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính dưới nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục thực hiện phát sóng định kỳ hàng tuần các phóng sự chuyên sâu về cải cách hành chính hoặc lồng ghép với các chương trình khác để tuyên truyền, lan tỏa những cách làm hay, mô hình mới và những gương sáng điển hình trong quá trình thực hiện cải cách tại bộ, ngành, địa phương. 

Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ định kỳ hàng tuần phát hành bản tin điện tử cải cách hành chính, gửi đến hộp thư điện tử và triển khai thử nghiệm gửi bản tin qua tài khoản Zalo của hơn 5.000 lãnh đạo, quản lý các cấp từ Trung ương đến địa phương để cung cấp thông tin, tuyên truyền về những kết quả, giải pháp, kinh nghiệm, sáng kiến cải cách hành chính hay đang được áp dụng, triển khai có hiệu quả tại bộ, ngành, địa phương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo đã tiến hành kiểm tra cải cách hành chính lồng ghép với kiểm tra đầu tư công tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi theo phân công của Thủ tướng Chính phủ. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo - Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã tổ chức đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các địa phương, như: Gia Lai, Kon Tum. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thành viên Ban Chỉ đạo đã kiểm tra cải cách hành chính tại 10 đầu mối cơ quan, đơn vị.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTPH-BNV-TWMTTQVN-TWHCCBVN, Bộ Nội vụ đã phối hợp cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc kiểm tra cải cách hành chính, đánh giá việc sử dụng và tác động của Chỉ số PAR Index, Chỉ số SIPAS tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023.

Thông qua công tác kiểm tra cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo đã đánh giá, làm rõ kết quả triển khai công tác cải cách hành chính, những tồn tại, hạn chế, cũng như những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện, đặc biệt là trong triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập và cải cách TTHC; đồng thời, chỉ đạo triển khai một số giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Theo báo cáo, hầu hết các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Theo thống kê trong 6 tháng đầu năm 2023, nhiều bộ, ngành địa phương đã chủ động triển khai công tác kiểm tra cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị trực thuộc; các địa phương đã kịp thời phát hiện, xử lý và chỉ đạo xử lý đối với 126/176 nhóm vấn đề tồn tại, hạn chế phát hiện qua kiểm tra, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, sớm phát hiện và chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

Phòng KSTTHC, Văn phòng BộTin liên quan