VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH, BỘ Y TẾ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

05/04/2022 | 16:01 PM

 | 

 

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch công tác cải cách hành chính của Bộ Y tế năm 2022, trong Quý 1/2022, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Y tế tập trung triển khai một số nội dung quan trọng như sau:

Về cải cách thể chế, Vụ tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: phối hợp với các Bộ, Ngành, các đơn vị của Văn phòng Chính phủ để xây dựng, trình ban hành và đang tiếp tục hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ. Phối hợp với Bộ Nội vụ báo cáo đánh giá về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành lĩnh vực. Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân cấp thẩm quyền quyền quyết định mua sắm, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phù hợp với mức tự chủ tài chính, nguồn vốn của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế theo các Quyết định: (1) Quyết định số 1772/QĐ-BYT ngày 20/4/2020 phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Y tế; (2) Quyết định số 1814/QĐ-BYT ngày 21/4/2020 phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản cố định của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Y tế.

Vụ đã thường xuyên tiến hành triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL về y tế năm 2019, năm 2020 và 2021 và đều đã có báo cáo gửi Ban thường trực CCHC của Bộ Y tế và Vụ Pháp chế. Cụ thể qua công tác tự kiểm tra và kiểm tra thuộc lĩnh vực quản lý của Vụ KH-TC, năm 2019, năm 2020 và năm 2021 Vụ KH-TC không có văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền ban hành, không có sai sót về căn cứ pháp lý, hiệu lực, thể thức kỹ thuật trình bày văn bản.

Việc lập báo cáo hàng tháng về công tác Kế hoạch – Tài chính, bao gồm các nhiệm vụ chuyên môn và tiến độ xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật gửi Văn phòng Bộ theo đúng quy định; báo cáo hàng tháng về tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Về cải cách tổ chức bộ máy, Vụ tiếp tục đôn đốc triển khai thực hiện việc nghiên cứu, góp ý để xin sửa đổi, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ để đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 7768/QĐ-BYT ngày 27/12/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch – Tài chính. Tiếp tục thực hiện việc kiện toàn kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế của Vụ.

Đổi mới về cơ chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan đơn vị sự nghiệp thực hiện dịch vụ công và đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ trong ngành y tế theo hướng tự chủ tự chịu trách nhiệm; tăng cường xã hội hoá trong các hoạt động cung cấp dịch vụ y tế công cho các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ hoặc doanh nghiệp đảm nhận.

Cải tiến phương thức quản lý, điều hành thông qua việc tăng cường nhiệm vụ quản lý nhà nước, kiểm tra; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan có liên quan. Sắp xếp, kiện toàn, luân chuyển cán bộ, công chức của từng Phòng và giữa các Phòng trong Vụ. Thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện những nhiệm vụ được giao.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Vụ tổ chức rà soát và đề xuất thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức của Vụ, đặc biệt là đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Phòng và đào tạo theo tiêu chuẩn ngạch công chức về chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, kỹ năng quản lý và kỹ năng hành chính, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp. Cử cán bộ tham gia các khóa học về quản lý y tế cho lãnh đạo Vụ và các đồng chí đã được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo; thực hiện các quy định về thi đua khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện Đề án vị trí việc làm của Vụ, phân công nhiệm vụ chuyên môn cụ thể cho từng chuyên viên và các Phòng gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thông qua các hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức theo quy hoạch và theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Vụ Tổ chức cán bộ…

Trong hiện đại hóa nền hành chính, Vụ Tiếp tục triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Thực hiện các hoạt động ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý và điều hành, trong đó hầu hết các văn bản, tài liệu chính thức (trừ tài liệu mật) được trao đổi với các cơ quan, đơn vị dưới dạng điện tử; trên 95% CCVC thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; xây dựng dữ liệu điện tử phục hoạt động trong cơ quan đơn vị y tế; thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành của Bộ Y tế và trong quản lý điều hành của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. Toàn thể công chức của Vụ đã triển khai sử dụng đồng bộ hệ thống văn bản điện tử mới áp dụng trong quy trình xử lý công việc của Bộ trong giải quyết các vấn đề quản lý nhà nước về tài chính y tế; giảm nợ đọng văn bản giải quyết vướng mắc về kế hoạch, quy hoạch và tài chính y tế...

Trong cải cách Tài chính công, căn cứ các nhận xét, kết luận và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Vụ đã tham mưu thực hiện đối với kiến nghị về xử lý tài chính: đối với chi thường xuyên, kiến nghị của KTNN: 139.775,41 triệu đồng. Thực hiện của Bộ Y tế: 139.559,66 triệu đồng, đạt 99,8% số kiến nghị; đối với số còn lại chưa thực hiện là 215,7 triệu đồng sẽ tiếp tục thực hiện và tổng hợp, báo cáo Kiểm toán nhà nước sau.

Trong tổ chức thực hiện tốt đối với dịch vụ y tế công, Vụ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến về cải cách hành chính và pháp luật liên quan để cán bộ, công chức nhận thức đầy đủ, tham gia giám sát thực hiện việc cải cách hành chính, tạo chuyển biến rõ nét về nền hành chính nhà nước từ quản lý theo phương thức cũ sang hoạt động hỗ trợ, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư; đưa nội dung cải cách hành chính vào một trong những nội dung chính để xét thi đua khen thưởng; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hành chính cho cán bộ, công chức, đảm bảo các yêu cầu: tinh thông về nghiệp vụ, có trách nhiệm cao trong công việc, phẩm chất đạo đức tốt, có kỹ năng giao tiếp và có thái độ đúng mực trong giao tiếp; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, công tác giám sát của Đảng ủy, Lãnh đạo Vụ và các đoàn thể đối với công tác cải cách hành chính