Tỉnh Kon Tum công b)òny phép hoạt động, 20 ngày làm việc đối đối hồ sơ phê duyệt danh mục phương án đơn giản công bằng

26/12/2023 | 04:47 AM

 | 

 

Theo Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế, tỉnh Kon Tum đã công bố danh mục các thủ tục: cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp; Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp; Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp; Cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính số 20, số 21 khoản III mục A Danh mục kèm theo Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

                                          Phòng KSTTHC, Văn phòng BộTin liên quan