SỞ Y TẾ TỈNH TRÀ VINH THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

19/08/2022 | 10:42 AM

 | 

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, ngành Y tế tỉnh đã triển khai hiệu quả công tác CCHC mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng đơn giản hóa thủ tục, nhanh chóng, chính xác, qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, Sở đã ban hành Kế hoạch Kế hoạch số 11/KH-SYT ngày 31/01/2022 về thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022. Thường xuyên rà soát, đánh giá các quy định, thủ tục hành chính nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý, còn là rào cản do Sở quản lý, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính để trình cấp thẩm quyền thay thế, bãi bỏ, công bố mới cho phù hợp.

Tính đến tháng 6/2022, Sở Y tế có 174 TTHC được UBND tỉnh công bố. Trong có 168/174 thủ tục đã được rút ngắn ½ thời gian giải quyết so với quy định. Đạt 96.9% (06 TTHC giữ nguyên do giải quyết trong ngày).

Sở Y tế đã triển khai được 145/174 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở thực hiện theo cơ chế “một cửa” tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, các TTHC, còn lại được thực hiện tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Tiếp tục nâng cấp, mở rộng thực hiện 109/145 TTHC dịch vụ công mức độ 3, 4 (vượt chỉ tiêu quy định theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ), chiếm 75,17% DVC trực tuyến, còn 36 TTHC thực hiện mức độ 2. Cố gắng phấn đấu đến cuối năm 100% TTHC tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh được thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Qua rà soát các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế, Sở Y tế đăng ký 24 TTHC tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022 thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế.

Song song đó, nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC và đồng thời cũng tăng phát sinh hồ sơ trực tuyến, Sở đã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền cho CBCCVC trong đơn vị thực hiện nộp thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến; đồng thời chỉ đạo công chức tiếp nhận hồ sơ tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân và có thể theo dõi, giám sát tình trạng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ qua mạng.

Hing song đó, nhằm tăng cường ứng dụng côngn nộp hồ sơ trực tuyến tăng cao, đạt 96.5%.

Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế: 174 TTHC (trong đó: cấp tỉnh: 172, cấp huyện: 01, cấp xã: 01). Sở Y tế đã triển khai được 145/174 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở thực hiện theo cơ chế “một cửa”, các TTHC còn lại được thực hiện tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Tiếp tục mở rộng nâng cấp thực hiện 109/145 TTHC dịch vụ công mức độ 3, 4 (09 TT mức độ 3, 100 TT mức độ 4); còn 36 TTHC thực hiện mức độ 2.

Sở Y tế đã tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh: tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2022, tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công: 894 HS, trong đó 863 HS trực tuyến. Đã giải quyết: 842 HS (trong đó: 835 hồ sơ trước hạn, 02 hồ sơ đúng hạn, 05 hồ sơ trả quá hạn), còn 52 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. Cụ thể: lĩnh vực khám chữa bệnh: tổng số 211 hồ sơ (tiếp nhận trực tuyến: 210 HS), đã giải quyết 187 hồ sơ trước hạn, 01 hồ sơ đúng hạn, 03 hồ sơ trả quá hạn, còn 20 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết; lĩnh vực dược: tổng số 600 hồ sơ (tiếp nhận trực tuyến: 600 HS), đã giải quyết 570 hồ sơ trước hạn, 01 hồ sơ trả quá hạn, còn 29 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết; lĩnh vực y tế dự phòng: tổng số 7 hồ sơ (tiếp nhận trực tuyến: 07 HS), đã giải quyết 7 hồ sơ trước hạn; lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng: tổng số 46 hồ sơ (tiếp nhận trực tuyến: 46 HS), đã giải quyết 43 hồ sơ trước hạn, còn 03 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết; lĩnh vực giám định y khoa: tổng số 30 hồ sơ (tiếp nhận trực tuyến: 00 HS), đã giải quyết 28 hồ sơ trước hạn, 01 hồ sơ đúng hạn, 01 hồ sơ trả quá hạn; Lĩnh vực trang thiết bị y tế : tổng số 20 hồ sơ (tiếp nhận trực tuyến: 20 HS), đã giải quyết 20 hồ sơ đúng hạn; tỷ lệ giải quyết TTHC của Sở Y tế: đúng hạn đạt 99.4%, quá hạn: 0.6%; tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến: 863/894 hồ sơ, đạt 96.5%.

 


Tin liên quan