Phương án kết hợp thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của sở y tế

03/10/2023 | 04:42 AM

 | 

 

Thực hiện việc rà soát TTHC theo quy định, năm 2023, Thành phồ Hồ Chí minh đã tổ chức rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC trên nhiều lĩnh vực. Theo Báo cáo số 277/BC-UBND ngày 28/9/2023 của UBND thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đề xuất kết hợp thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế và thủ tục phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế.

Lý do: nếu thực hiện riêng từng thủ tục thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động (thời hạn giải quyết là 33 ngày làm việc), sau đó, cơ sở thực hiện tiếp thủ tục đề nghị phê duyệt danh mục kỹ thuật (thời hạn giải quyết là 20 ngày làm việc). Như vậy tổng thời gian cơ sở cần để thực hiện các thủ tục này là 53 ngày làm việc. Nếu kết hợp nhóm thủ tục này thì sẽ rút ngắn thời gian giải quyết còn 33 ngày làm việc.

Thành phố kiến nghị thực thi là: Bổ sung quy định kết hợp thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế và thủ tục phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế.

Lợi ích phương án đơn giản hóa là: Giảm thời gian xử lý từ 53 ngày làm việc (33 ngày làm việc đối với hồ sơ cấp giấy phép hoạt động, 20 ngày làm việc đối đối hồ sơ phê duyệt danh mục kỹ thuật) còn 33 ngày làm việc; chỉ yêu cầu người dân nộp 1 bộ hồ sơ về Sở Y tế để xem xét, giải quyết.

                                             Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ