CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/BÃI BỎ VỀ LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

24/02/2022 | 16:02 PM

 | 

 

 

Ngày 23 tháng 2 năm 2022 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 88/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bãi bỏ về lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung bao gồm:

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế (mã 1.003006.00 0.00.00.H34).

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị (mã 1.003029.00 0.00.00.H34).

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D (mã 1.003039.00 0.00.00.H34).

Các thủ tục hành chính bãi bỏ gồm:

Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế (mã2.000985.000.0 0.00.H34).

Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D (mã 2.000982.000.0 0.00.H34).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế các thủ tục hành chính số 01, 02 và 03 tại mục VI, phần A của danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Bãi bỏ các thủ tục hành chính số 04 và 05 tại mục VI, phần A của danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (360 từ)