Lãnh đạo đương nhiệm

Thông tin
Ngày sinh: 29/01/1964
Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến