Nguyễn Trí Dũng

Thông tin lãnh đạo
Điện thoại cơ quan:

Thư điện tử: dungnt.bh@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến