Quyết định Ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống Quản lý và Điều hành văn bản điện tử Bộ Y tế

06/12/2013 | 03:00 AM

 | BỘ Y TẾ

 

 


Số:    4920      /QĐ-BYT.

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày06  tháng12  năm 2013.

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế sử dụng Hệ thốngQuản lý và Điều hành văn bản điện tử

trongCơ quan Bộ Y tế

 

 


BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP, ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế sử dụng Hệ thống Quản lý và Điều hành văn bản điện tửtrong Cơ quan Bộ Y tế "

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Lãnh đạo các Vụ/Cục, Lãnh đạo các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Các Vụ/Cục/Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;

- Lưu: VT, VPB8;

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Viết Tiến

 


Thăm dò ý kiến