Viện Chiến lược và Chính sách y tế

Địa chỉ: Ngõ 196 đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.38234.167
Fax: 024.38232.448
Thư điện tử: hspivietnam@hspi.org.vn
Website: http://www.hspi.org.vn
Chức năng nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ
1. Chức năng:
Viện Chiến lược và Chính sách Y tế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, có chức năng nghiên cứu khoa học cung cấp bằng chứng, tư vấn cho Bộ Y tế xây dựng, sửa đổi chiến lược, chính sách y tế; đào tạo và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chính sách y tế và hệ thống y tế.
2. Nhiệm vụ:
2. 1. Nghiên cứu khoa học:
a) Nghiên cứu cung cấp bằng chứng khoa học về thực tiễn trong nước và quốc tế cho xây dựng, sửa đổi chính sách y tế.
b) Nghiên cứu đánh giá (định kỳ và theo yêu cầu) việc triển khai thực hiện và tác động của chính sách y tế đã ban hành.
c) Nghiên cứu dự báo cung cấp bằng chứng cho xây dựng, sửa đổi và thực hiện chính sách y tế.
d) Tích hợp và phân tích dữ liệu, bằng chứng nghiên cứu về chính sách y tế - dân số của Việt Nam và Quốc tế.
2.2. Tư vấn:
a) Tư vấn xây dựng quy hoạch phát triển ngành y tế.
b) Tư vấn xây dựng, sửa đổi chính sách y tế - dân số trước khi ban hành.
c) Chủ trì hoặc tham gia xây dựng chiến lược, chính sách y tế - dân số theo phân công của Bộ Y tế.
2.3. Đào tạo:
a) Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn về lĩnh vực chính sách y tế - dân số theo quy định của pháp luật.
b) Tổ chức, tham gia đào tạo sau đại học về lĩnh vực chính sách y tế và hệ thống y tế theo quy định của pháp luật.
2.4. Hợp tác quốc tế:
a) Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế song phương, đa phương về nghiên cứu chính sách y tế - dân số.
b) Thực hiện việc trao đổi chuyên gia, cán bộ nghiên cứu trong khuôn khổ pháp luật cho phép.
2.5. Quản lý đơn vị: Quản lý đơn vị theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định hiện hành.
2.6. Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ y tế
Lãnh đạo đơn vị
Viện Trưởng:Trần Thị Mai Oanh
Điện thoại cơ quan: 0243.8234.167 (máy lẻ 5219)
Số phòng làm việc: Tầng 2
Thư điện tử: tranmaioanh@hspi.org.vn
Phó Viện trưởng:Khương Anh Tuấn
Điện thoại cơ quan: 0243.8234.167 (máy lẻ 5252)
Số phòng làm việc: Tầng 2
Thư điện tử: khuonganhtuan@hspi.org.vn
Phó Viện trưởng:Trần Đức Thuận
Điện thoại cơ quan: 0243.8234.167 (máy lẻ 5235)
Số phòng làm việc: Tầng 2
Thư điện tử: tranducthuan@hspi.org.vn
Phó Viện trưởng:Nguyễn Khánh Phương
Điện thoại cơ quan: 0243.8234.167 (máy lẻ 5233)
Số phòng làm việc: Tầng 2
Thư điện tử: nguyenkhanhphuong@hspi.org.vn

Thăm dò ý kiến