Viện Chiến lược và Chính sách y tế

Địa chỉ: Ngõ 196 đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.38234.167
Fax: 024.38232.448
Thư điện tử: hspivietnam@hspi.org.vn
Website: http://www.hspi.org.vn
Chức năng nhiệm vụ
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH Y TẾ

Chức năng
Viện Chiến lược và Chính sách Y tế là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế, có chức năng nghiên cứu khoa học cung cấp bằng chứng, tư vấn cho Bộ Y tế và các cơ quan liên quan trong xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược, chính sách về y tế, dân số; tham gia đào tạo, bồi dưỡng và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chính sách y tế, dân số và kiện toàn hệ thống y tế.
Nhiệm vụ
1. Nghiên cứu khoa học:
a) Nghiên cứu cung cấp bằng chứng khoa học trong nước và quốc tế cho xây dựng, sửa đổi chiến lược, chính sách về y tế, dân số và củng cố hệ thống y tế;
b) Nghiên cứu đánh giá (định kỳ và theo yêu cầu) việc triển khai thực hiện và tác động của chiến lược, chính sách y tế, dân số đã ban hành;
d) Tích hợp và phân tích dữ liệu, bằng chứng nghiên cứu về chiến lược, chính sách y tế, dân số và hệ thống y tế của Việt Nam và quốc tế.
2. Tư vấn, phản biện:
a) Tư vấn xây dựng quy hoạch phát triển các lĩnh vực của ngành y tế và phát triển ngành y tế của các địa phương, đơn vị và các lĩnh vực khác khi có yêu cầu;
b) Tư vấn xây dựng, sửa đổi các chiến lược, chính sách y tế - dân số trước khi ban hành;
c) Tư vấn về nghiên cứu chiến lược và chính sách cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;
d) Chủ trì hoặc tham gia xây dựng chiến lược, chính sách y tế, dân số theo phân công của Bộ Y tế;
đ) Tham gia thẩm định, phản biện các chiến lược, chính sách y tế, dân số và quy hoạch phát triển trong lĩnh vực y tế, dân số theo sự phân công và theo quy định của pháp luật.
3. Đào tạo, bồi dưỡng:
a) Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về kiện toàn hệ thống y tế và xây dựng, triển khai các chính sách y tế, dân số theo quy định của pháp luật;
b) Tham gia đào tạo trình độ sau đại học về lĩnh vực chiến lược, chính sách y tế và kiện toàn hệ thống y tế theo quy định của pháp luật.
4. Hợp tác quốc tế:
a) Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế song phương, đa phương về nghiên cứu hệ thống y tế và chính sách y tế, dân số;
b) Thực hiện việc trao đổi chuyên gia, cán bộ nghiên cứu về lĩnh vực chính sách y tế theo quy định của pháp luật.
5. Quản lý đơn vị:
a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động của Viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.
b) Quản lý về tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, tuyển dụng, sử dụng thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, người lao động của Viện theo quy định của pháp luật.
c) Quản lý tài sản, tài chính và các nguồn lực của Viện và thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ Y tế.
Lãnh đạo đơn vị
Viện Trưởng:Nguyễn Khánh Phương
Điện thoại cơ quan: 0243.8234.167 (máy lẻ 5219)
Số phòng làm việc: Tầng 2
Thư điện tử: nguyenkhanhphuong@hspi.org.vn
Phó Viện trưởng:Khương Anh Tuấn
Điện thoại cơ quan: 0243.8234.167 (máy lẻ 5252)
Số phòng làm việc: Tầng 2
Thư điện tử: khuonganhtuan@hspi.org.vn
Phó Viện trưởng:Trần Anh Dũng
Điện thoại cơ quan: 0243.8234.167 (máy lẻ 5235)
Số phòng làm việc: Tầng 2
Thư điện tử: dungta.mt@moh.gov.vn

Thăm dò ý kiến