Nguyễn Anh Tuấn

Thông tin lãnh đạo
Điện thoại cơ quan: 024.62732323
Số phòng làm việc: Nhà A, Bộ Y tế
Thư điện tử: nguyenanhtuan@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến