Nguyễn Kim Trung

Thông tin lãnh đạo
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: tầng 6 nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: trungnk.ttbct@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến