QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

09/12/2006 | 08:32 AM

 | 

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Nội dung Quyết định 255/2006/QĐ-TTg​:chiến lược y tế dự phòng.docxchiến lược y tế dự phòng.docx​​​

Thăm dò ý kiến