Xử lý thông tin nóng, bất cập

Thông tin phản ánh thái độ nhân viên y tế

Thứ Bẩy, ngày 29/12/2018 11:36

Thông tin phản ánh thái độ nhân viên y tế

Thứ Năm, ngày 29/11/2018 11:35

Thông tin phản ánh thái độ nhân viên y tế

Thứ Ba, ngày 30/10/2018 11:33

Thông tin phản ánh thái độ nhân viên y tế

Thứ Bẩy, ngày 29/09/2018 11:31

Thông tin phản ánh thái độ nhân viên y tế

Thứ Năm, ngày 30/08/2018 11:29

Thông tin phản ánh thái độ nhân viên y tế

Thứ Hai, ngày 30/07/2018 11:28

Thông tin phản ánh thái độ nhân viên y tế

Thứ Sáu, ngày 29/06/2018 11:27

Thông tin phản ánh thái độ nhân viên y tế

Thứ Tư, ngày 30/05/2018 11:25

Thông tin phản ánh thái độ nhân viên y tế

Chủ Nhật, ngày 29/04/2018 11:25

THông tin phản ánh thái độ nhân viên y tế

Thứ Sáu, ngày 30/03/2018 11:23

Thông tin phản ánh thái độ của nhân viên y tế

Thứ Ba, ngày 27/02/2018 11:22

Thông tin phản ánh thái độ của nhân viên y tế

Thứ Ba, ngày 30/01/2018 11:20

Thông tin phản ánh quy trình chuyên môn

Chủ Nhật, ngày 30/12/2018 05:49

Thông tin phản ánh về quy trình chuyên môn

Thứ Năm, ngày 29/11/2018 11:47

Thông tin phản ánh về quy trình chuyên môn

Thứ Ba, ngày 30/10/2018 05:45

Thông tin phản ánh về quy trình chuyên môn

Thứ Bẩy, ngày 29/09/2018 10:44

Thông tin phản ánh về quy trình chuyên môn

Thứ Năm, ngày 30/08/2018 06:43

Thông tin phản ánh về quy trình chuyên môn

Thứ Hai, ngày 30/07/2018 08:42

Thông tin phản ánh về quy trình chuyên môn

Thứ Sáu, ngày 29/06/2018 10:42

Thông tin phản ánh về quy trình chuyên môn

Thứ Ba, ngày 29/05/2018 10:41

Thăm dò ý kiến