ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ DƯỢC PHẨM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ

21/07/2023 | 09:51 AM

 | 

Ngày 14 tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 2595/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 02 thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Dược phẩm và Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế.

Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 và Quyết định số 3424/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Dược phẩm và Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế.

Theo Quyết định số 2595/QĐ-UBND, các thủ tục được phê duyệt quy trình nội bộ là: Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (mã 1.004529.000.00.00.H08) và Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế (mã 1.001846.000.00.00.H08).

UBND tỉnh cũng giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ