Sở Y tế tỉnh Yên Bái triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

10/10/2021 | 09:17 AM

 | 

 

Trên cơ sở Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 16/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022, Sở Y tế tỉnh Yên Bái triển khai công ác cải cách hành chính năm 2022 với mục tiêu là: tiếp tục thực hiện hiệu quả 06 lĩnh vực của công tác cải cách hành chính (CCHC) xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân; bảo đảm các quy định pháp luật được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu lực, hiệu quả; tổ chức bộ máy được cải cách theo hướng tinh gọn; thủ tục hành chính đơn giản, giảm chi phí về thời gian và kinh phí cho tổ chức, cá nhân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao hơn nữa nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế về công tác CCHC, thường xuyên có sự đổi mới trong tư duy và hành động; đẩy mạnh triển khai các mô hình, giải pháp mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác CCHC; nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ y tế công; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước và trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập; tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Cổng dịch vụ công và việc nộp hồ sơ, trả kết quả.

Để thực hiện các nhiệm vụ, Sở đã xây dựng các kế hoạch chỉ đạo về công tác Cải cách hành chính năm 2022 của ngành Y tế tỉnh, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức viên chức. Tổ chức kiểm tra cải cách hành chính tại các đơn vị nhằm chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật và kỷ cương trong bộ máy hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, chỉ đạo, điều hành hoạt động của ngành. Thực hiện thi đua khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và tổ chức kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính.

Trong cải cách thể chế, Sở tiếp tục tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực chuyên môn ngành y tế ở địa phương đảm bảo chất lượng; tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền. Thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục  và tăng cường công tác phối hợp trong việc phát hiện, đề nghị xử lý các văn bản được ban hành có dấu hiệu trái pháp luật; tăng cường các biện pháp nhằm thực hiện chất lượng, hiệu quả trách nhiệm rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực y tế.

Về cải cách thủ tục hành chính, sở tiếp tục thực hiện đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo các Nghị quyết và Nghị định của Chính phủ. Thực hiện tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về Quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Thực hiện việc công bố, công khai và kịp thời cập nhật TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế bị bãi bỏ hoặc hủy bỏ. Kiểm tra việc thực hiện TTHC tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng thể chế và cải cách thủ tục hành chính để hoàn thiện thể chế.

Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Thực hiện phân cấp quản lý tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh. Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động một số đơn vị trực thuộc theo Thông tư của Bộ Y tế . Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân lực của ngành theo quyết định của UBND tỉnh.

Trong cải cách chế độ công vụ, Sở cũng đề xuất tuyển dụng công chức, viên chức của ngành năm 2022, đảm bảo đúng cơ cấu vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp cần tuyển đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị theo Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”. Triển khai hướng dẫn, thẩm định đối tượng tinh giản biên chế theo quy định. Thực hiện tốt chính sách thu hút, đào tạo cán bộ khoa học, cán bộ quản lý; hỗ trợ đào tạo cán bộ, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái. Đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Tiếp tục thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. Thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục chuyển từ hỗ trợ theo cơ chế cấp phát bình quân sang cơ chế Nhà nước, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công căn cứ vào chất lượng đầu ra hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công...

Trong xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, Sở tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và quản lý điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành và chất lượng công tác của các đơn vị gắn với xây dựng Đô thị thông minh đã được phê duyệt, cập nhật, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Chính phủ điện tử. Triển khai 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. Duy trì kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cổng dịch vụ công tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia. Phấn đấu nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, người dân chỉ phải nhập dữ liệu 1 lần và tối thiểu 89% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) đạt 84%; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định. Tăng cường tỷ lệ hồ sơ phát sinh có sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; thực hiện số hóa lưu trữ các thủ tục hành chính theo kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Y tế, thanh toán dịch vụ khám chữa bệnh không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế. Tiếp tục áp dụng, duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015. (1400. 3)

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế .