Nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính của Chính phủ trong những tháng cuối năm 2021

08/10/2021 | 09:18 AM

 | 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách hành chính, trong Quý III/2021, các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ và được đánh giá cao tại Báo cáo số 4790/BC-BNV ngày 27/9/2021 của Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021.

Qua đánh giá những ưu điểm, chỉ ra một số hạn chế trong công tác cải cách hành chính, Báo cáo số 4790/BC-BNV đã đề xuất một số nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm những tháng cuối năm 2021 là:

1. Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào điều kiện thực tiễn và yêu cầu quản lý, chủ động rà soát, đánh giá thực trạng và ban hành Chương trình/Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 để triển khai thựchiện, trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính được giao tại Nghị quyết số 76/NQ-CP; trong đó, các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính phải cụ thể, khả thi, có tính định lượng và xác định rõ kết quả, sản phẩm đầu ra theo lộ trình hàng năm, gắn với trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện. Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, trong đó tập trung triển khai, hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính từ nay đến cuối năm 2021 và các năm tiếp theo.

Các Bộ, cơ quan Trung ương tập trung giải quyết, xử lý những kiến nghị của các cơ quan, địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến cải cách hành chính được tổng hợp tại Phụ lục kèm theo Báo cáo này. Văn bản giải quyết của các bộ, cơ quan Trung ương đề nghị gửi đến các cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố có kiến nghị, đề xuất; đồng thời, gửi đến Bộ Nội vụ chậm nhất là ngày 30/10/2021 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Các Bộ, cơ quan được Thủ tướng Chính phủ phân công, giao nhiệm vụ tại Công điện số 1079/CĐ-TTg ngày 14/8/2021, tập trung cao nhất, đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung ngay các quy định pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn, chưa thống nhất, chưa phù hợp với thực tiễn, đang gây khó khăn, cản trở các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

3. Các Bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan mình, trình Chính phủ xem xét, phê duyệt. Sớm ban hành theo thẩm quyền các thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

4. Các Bộ, cơ quan ngang bộ sớm hoàn thiện và ban hành Thông tư hướng dẫn về xác định vị trí việc làm và định mức biên chế công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP; ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung và hỗ trợ, phục vụ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ.

Trên cơ sở các thông tư hướng dẫn, các bộ, ngành, địa phương tiến hành rà soát, ban hành quyết định quy định về vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức trực thuộc; hoàn thành chậm nhất là trong thời gian 03 tháng kể từ khi Thông tư hướng dẫn của bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành có hiệu lực thi hành.

5. Tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý; tổ chức triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về hoạt động kinh doanh theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác có liên quan. Nâng cao hơn nữa hiệu quả cung cấp dịch công trực tuyến trên Cổng DVC của bộ, cơ quan, địa phương và hoàn thành việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

6. Về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước: Các bộ, ngành, địa phương triển khai rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý, đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần đẩy mạnh phân cấp, chỉ rõ các văn bản phải sửa đổi, bổ sung, gửi Bộ Nội vụ chậm nhất là ngày 30/10/2021 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

7. Bộ Tài chính sớm ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập để tạo điều kiện cho các bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Các bộ, cơ quan, địa phương triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021.

8. Các Bộ, cơ quan được Chính phủ phân công chủ trì xây dựng các đề án về cải cách hành chính quy mô quốc gia tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 khẩn trương triển khai nghiên cứu, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan để xây dựng và phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án, bảo đảmtiến độ và chất lượng theo quy định; bố trí đủ nguồn lực để tổ chức triển khai có hiệu quả các đề án sau khi được phê duyệt.

9. Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xác định các dịch vụ công có đủ điều kiện để đẩy mạnh triển khai cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số. Các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 theo quy định tại Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ./. (1312. 3)