Kết quả rà soát, đánh giá, đề nghị phương án phân cấp thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế

09/10/2021 | 09:20 AM

 | 

 

Thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1104/TTg-KSTT ngày 25 tháng 8 năm 2021 về việc triển khai xây dựng Đề án “Phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính” và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ kèm theo Công văn số 6852/KSTT-KTTH ngày 24/9/2021 của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế đã triển khai rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp thủ tục hành chính.

Theo đó, Bộ Y tế đã xác định, việc phân cấp phải phù hợp với quy định của pháp luật về phân công, phân cấp; bảo đảm phân cấp hợp lý giữa với các địa phương theo hướng: Tăng cường chức năng quản lý vĩ mô, tập trung vào xây dựng thể chế, hoàn thiện chính sách, pháp luật, giảm việc giải quyết sự vụ, thủ tục hành chính của các cơ quan trung ương; cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực; vừa bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương; bảo đảm phân cấp toàn diện, triệt để, hợp lý, từ khâu tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và hướng tới việc thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Qua rà soát tổng số 354 thủ tục hành chính, Bộ Y tế đã đề nghị phân cấp 71 thủ tục hành chính (đạt 20,05%) trong đó đề nghị phân cấp ngay là 32 thủ tục, phân cấp kèm theo các điều kiện bảo đảm khác là 39 thủ tục. Số thủ tục hành chính không đề nghị phân cấp là 282 thủ tục[1].  (392. 1)

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế

 


[1] Báo cáo số 2085/BC-BYT ngày 16 tháng 12 năm 2021 do Thứ trưởng Trần Văn Thuấn ký về tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính