CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI

21/07/2023 | 14:39 PM

 | 

 

Ngày 12 tháng 05 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 1129 /QĐ-UBND về công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế bao gồm: thủ tục Bổ nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (mã 1.001523) và thủ tục Miễn nhiệm giám  định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (mã 1.001514).

Quyết định cũng bãi bỏ thủ tục: Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế và thủ tục Miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2016 về việc công bố 02 thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành đồng thời bãi bỏ Quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2016 về việc công bố 02 thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai. 

Phòng KTTTHC, Văn phòng Bộ