Bộ Y tế triển khai rà soát, đề nghị phân cấp thủ tục hành chính theo đề án “Phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính” của Chính phủ

08/10/2021 | 09:19 AM

 | 

 

Trên cơ sở Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Công văn số 1104/TTg-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai xây dựng Đề án “Phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính”, ngày 20/10/2021 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4888/QĐ-BYT về việc thành lập Tổ công tác và Nhóm giúp việc Tổ công tác xây dựng Đán “Phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính” của Chính phủ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế . Thành viên Tổ công tác gồm Lãnh đạo Văn phòng Bộ, Lãnh đạo các Vụ, Cục liên quan; thành viên Nhóm giúp việc Tổ công tác gồm Lãnh đạo, chuyên viên Phòng KSTTHC và các phòng chuyên môn thuộc các Vụ, Cục liên quan.

Theo đó Tổ công tác có nhiệm vụ: a) Tổ chức phối hợp hiệu quả giữa các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế trong việc triển khai xây dựng phương án phân cấp đảm bảo ít nhất 20% tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế ; b) Tổ chức phân công cho các Vụ, Cục rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý theo nguyên tắc mỗi thủ tục hành chính chỉ do 01 Vụ, Cục chủ trì rà soát và chỉ có 01 phương án đề xuất; tập huấn, hướng dẫn các Vụ, Cục rà soát thủ tục hành chính bằng các biểu mẫu điện tử trên Hệ thống theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; c) Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ tổ chức tham vấn, lấy ý kiến đối tượng tuân thủ thủ tục hành chính, các tổ chức, cá nhân liên quan và Hội đồng tư vấn cải cách hành chính của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình rà soát thủ tục hành chính, đề xuất phương án phân cấp, xây dựng, hoàn thiện báo cáo; d) Tổ chức các cuộc họp để trao đổi về các nội dung đề xuất còn có ý kiến khác nhau giữa các Vụ, Cục, các cơ quan và Văn phòng Chính phủ, tổng hợp kết quả, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định; e) Giúp Bộ trưởng theo dõi, đôn đốc và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các Vụ, Cục; kịp thời báo cáo Bộ trưởng biểu dương khen thưởng những cá nhân, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và phê bình những cá nhân, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhóm giúp việc Tổ công tác có nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch của Tổ công tác và chỉ đạo của Tổ trưởng Tổ công tác.

Cùng với đó, Quyết định của Bộ Y tế cũng quy định cụ thể trách nhiệm của thành viên Tổ công tác và Nhóm giúp việc Tổ công tác.

Trên cơ sở Hiến pháp, Luật Tổ chức chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương về phân công, phân cấp hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác xây dựng Đán “Phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính” của Chính phủ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế  sẽ rà soát, đề nghị phân cấp ít nhất 20% thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các Bộ theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1104/TTg-KSTT ngày 25/8/2021. Bảo đảm phân cấp hợp lý theo hướng: Tăng cường chức năng quản lý vĩ mô, tập trung vào xây dựng thể chế, hoàn thiện chính sách, pháp luật, giảm việc giải quyết sự vụ, thủ tục hành chính của cơ quan Trung ương; không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực; vừa bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương; bảo đảm phân cấp toàn diện, triệt để, hợp lý, từ khâu tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC và hướng tới việc thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính./. (756. 1.5)

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế