Bộ Y tế rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020

09/04/2020 | 09:14 AM

 | 

Ngày 09/04/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020

Chi tiết Quyết định Kế hoạch 1633-QĐ-BYT ngày 09/04/2020 xem tại đây:

/documents/174521/582401/1633_QD-BYT_09042020_1.09.0.2020.pdf/ebf58d54-c12e-4bbb-8c0e-c175086061a4