Tin tức tổng hợp

Vai trò của Văn phòng Chính phủ trong việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại 19 Nghị quyết chuyên đề và Thủ tướng Chính phủ tại Đề án 896

Thứ Năm, ngày 16/12/2021 03:07

Công tác đấu thầu, đẩy mạnh đấu thầu tập trung, đấu thầu qua mạng được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định

Thứ Tư, ngày 15/12/2021 03:06

Hoàn thiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Thứ Ba, ngày 14/12/2021 03:06

Phát động phong trào thi đua người tốt, việc tốt trong công tác chính trị, tư tưởng của công chức, viên chức tại Quyết định số 2948/QĐ-BYT ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Chủ Nhật, ngày 12/12/2021 03:05

Xây dựng các phòng Truyền thống của ngành Y tế, của các đơn vị; tổ chức giáo dục tinh thần yêu ngành, yêu nghề cho công chức, viên chức y tế

Thứ Sáu, ngày 10/12/2021 03:04

Các nội dung liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng của công chức, viên chức tại Quyết định số 2948/QĐ-BYT ngày 15 tháng 6 năm 2021 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế giai đoạn 2021-2026

Thứ Sáu, ngày 10/12/2021 03:04

Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thứ Năm, ngày 09/12/2021 03:03

Nội dung tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai kịp thời các văn kiện Đại hội đại Đảng các cấp theo tinh thần của Quyết định số 2948/QĐ-BYT ngày 15 tháng 6 năm 2021

Thứ Năm, ngày 09/12/2021 03:02

Tính cấp thiết của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế giai đoạn 2021-2026

Thứ Tư, ngày 08/12/2021 03:02

Những ưu điểm trong thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm tại Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

Thứ Ba, ngày 07/12/2021 03:00

Về áp dụng, triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan Sở Y tế Phú Thọ

Thứ Hai, ngày 06/12/2021 02:58

Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số trong ngành Y tế Phú Thọ

Thứ Bẩy, ngày 04/12/2021 02:57

Tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các đơn vị thuộc ngành Y tế Phú Thọ

Thứ Bẩy, ngày 04/12/2021 02:56

Kết quả thực hiện tinh giản biên chế và công tác xây dựng cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

Thứ Sáu, ngày 03/12/2021 02:56

Kết quả việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

Thứ Năm, ngày 02/12/2021 02:55

Công tác xây dựng, triển khai kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

Thứ Năm, ngày 02/12/2021 02:54

Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật, xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật

Thứ Tư, ngày 01/12/2021 02:54

Những bất bất cập, hạn chế còn tồn tại trong các quy định của Luật phòng, chống HIV/AIDS cần phải được khắc phục kịp thời.

Thứ Tư, ngày 01/12/2021 02:53

Tăng cường thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế giai đoạn 2021-2025

Thứ Ba, ngày 30/11/2021 02:52

Triển khai Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025

Chủ Nhật, ngày 28/11/2021 02:51