Yêu cầu về tuân thủ quy định, hướng dẫn kỹ thuật về kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

17/12/2021 | 10:08 AM

 | 

 

Trong nhiều năm, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu là điểm nghẽn của quá trình phát triển Chính phủ điện tử. Một trong các nguyên nhân chính là thiếu quy định pháp lý, dẫn đến việc kết nối, chia sẻ dữ liệu chủ yếu là tự phát, dựa trên sự tự nguyện của các bên tham gia. Trong thời gian vừa qua, để thúc đẩy triển khai kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, Bộ TT&TT đã tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành, hoặc trực tiếp ban hành một số văn bản quy định, hướng dẫn kỹ thuật.

Để đảm bảo kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu được với nhau, CSDL quốc gia về dân cư, các CSDL, hệ thống thông tin liên quan dân cư cần phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn kỹ thuật, cụ thể như sau:

Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quy định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước: Nghị định này quy định chi tiết về quản lý dữ liệu, CSDL, quản trị dữ liệu trong cơ quan nhà nước và bảo đảm khả năng sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu; thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu; quyền và trách nhiệm trong kết nối, chia sẻ dữ liệu. Trong đó, Bộ TT&TT được giao nhiệm vụ chủ trì, điều phối, hướng dẫn và cung cấp Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia đóng vai trò là hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương trên toàn quốc.

Thông tư số 02/2017/TT-BTT&TT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (QCVN 109:2017:BTT&TT): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi giữa hệ thống quản lý CSDL về dân cư và các hệ thống thông tin có kết nối đến CSDL quốc gia về dân cư để trao đổi dữ liệu về công dân.

Thông tư số 13/2017/TT-BTT&TT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia: Thông tư này quy định về nguyên tắc, yêu cầu kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật, cấu trúc dữ liệu trao đổi phục vụ kết nối và trách nhiệm của các bên liên quan thực hiện kết nối.

Thông tư số 39/2017/TT-BTT&TT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước: Thông tư này quy định các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng hoặc khuyến nghị áp dụng cho hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước để bảo đảm kết nối thông suốt, đồng bộ và khả năng chia sẻ, trao đổi thông tin an toàn, thuận tiện giữa các cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước với tổ chức,
cá nhân.

Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, Thông tư số 03/2017/TT-BTT&TT ngày 24/4/2017 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ: Các văn bản này quy định các nội dung liên quan bảo đảm an toàn thông theo cấp độ, trong đó có nội dung về kết nối giữa các hệ thống thông tin, nhằm bảo đảm sự thống suốt, an toàn, an ninh mạng cho các kết nối (695 . 1.5)

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế.