TỈNH VĨNH LONG THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

30/09/2022 | 15:40 PM

 | 

 

Ngày 13/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 1883/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế. Theo đó, tỉnh đã thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục: Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược (bao gồm cả trường hợp cấp Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược nhưng Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật Dược) theo hình thức xét hồ sơ (Mã thủ tục 1.004616).

Nội dung đơn giản hóa là: Kiến nghị bãi bỏ quy định thành phần hồ sơ “Bản sao có chứng thực căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu” được quy định tại Khoản 6 Điều 24 Luật Dược ngày 06/4/2016.

Lý do đơn giản hóa là: Việc yêu cầu căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu là không cần thiết vì hiện tại thông tin về dữ liệu dân cư đã cung cấp đầy đủ; Phải nộp thành phần hồ sơ này làm mất thêm một khoảng chi phí của cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Tỉnh cũng kiến nghị bãi bỏ quy định thành phần hồ sơ “Phiếu lý lịch tư pháp” được quy định tại Khoản 7 Điều 24 Luật Dược ngày 06/4/2016.

Lý do: Việc yêu cầu Phiếu lý lịch tư pháp là không cần thiết vì Lý lịch tư pháp chỉ cho biết tình trạng án tích, không thể hiện được quá trình hoạt động liên quan đến việc cấp Chứng chỉ hành nghề; Phải nộp thành phần hồ sơ này làm mất thêm một khoảng chi phí tương đối lớn của cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Để thực hiện các nội dung trên, tỉnh kiến nghị bãi bỏ quy định thành phần hồ sơ “Bản sao có chứng thực căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu” và “Phiếu lý lịch tư pháp” được quy định tại Khoản 6, Khoản 7 Điều 24 Luật Dược ngày 06/4/2016.

Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sẽ tiết kiệm: 33.873.950 đồng/năm; Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 25 %.Tin liên quan