TỈNH QUẢNG NINH CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ VÀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

18/03/2022 | 16:04 PM

 | 

Ngày 18/3/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 689/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của sở y tế. Theo đó, danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung gồm 03 thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế là: (1) Thủ tục Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế; (2) Thủ tục Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B; (3) Thủ tục Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D.

Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc lĩnh vực trang thiết bị gồm 02 thủ tục hành chính và 03 thủ tục hành chính lĩnh vực Giám định y khoa ba gồm: thủ tục điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế (mã 2.000985); thủ tục điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D (mã 2.000982); thủ tục đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người chưa đủ 16 tuổi (mã 1.004624); thủ tục đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 18 tuổi trở lên (mã 1.001050); thủ tục đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi (mã 1.001069).

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh xây dựng để phê duyệt trình tự giải quyết thủ tục hành chính chi tiết đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 để tin học hóa việc giải quyết thủ tục hành chính. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.