TỈNH LÀO CAI PHÊ DUYỆT 04 QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ

05/12/2022 | 10:00 AM

 | 

 

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 11 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 3089/QĐ-UBND Về việc phê duyệt 04 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kèm theo Quyết định này 04 quy trình nội bộ (cấp tỉnh) trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai bao gồm các thủ tục: Cấp giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự (B-BYT-265237-TT) ký hiệu QT - 01; Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi (B-BYT-265236-TT) ký hiệu QT - 02; Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên (B-BYT-265234-TT) ký hiệu QT - 03; Cấp giấy khám sức khỏe định kỳ ký hiệu QT – 04.

Quyết định cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Lào Cai (Cổng dịch vụ công) theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đồng thời giao Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Y tế; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng BộTin liên quan