TỈNH BÌNH ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG

25/08/2022 | 10:43 AM

 | 

Nhằm đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên trên Cổng dịch vụ công, đảm bảo theo các yêu cầu phù hợp với quy định thủ tục hành chính để thực hiện trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và số hóa hồ sơ, giấy tờ theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP; khả năng liên thông điện tử giữa các cơ quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; hiệu quả của việc xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến và hiệu năng đáp ứng của hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ngày 22 tháng 8 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 2710/QĐ-UBND về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được tái cấu trúc trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết 02 thủ tục hành chính được tái cấu trúc trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế là thủ tục: Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm (mã  1.002467.000.00.00.H08) và thủ tục: Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (mã 1.002944.000.00.00.H08)

Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định này thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh theo quy địnhTin liên quan