RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NHẰM TĂNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH THỪ THIÊN HUẾ

18/08/2022 | 10:41 AM

 | 

Thực hiện Dự án “Sáng kiến nhằm tăng cường khả năng tiếp cận và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của người dân qua cổng dịch vụ công tỉnh” do Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tài trợ, đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 3121/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2021. Qua đánh giá thủ tục hành chính đang thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị phương án đơn giản hóa TTHC “Liên thông Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi” (Mã số 2.000986) và kiến nghị Bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Lợi ích tiết kiệm chi phí tuân thủ TTHC dự kiến: 186.000.000 đồng/năm. Cụ thể:

- Về mẫu đơn, tờ khai: đề nghị gộp 3 tờ khai “Đăng ký khai sinh, Tham gia BHYT, Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩuvào trong 1 tờ khai (theo mẫu đính kèm).

Lý do: Nhằm rút gọn thời gian chuẩn bị hồ sơ khi thực hiện TTHC (từ 07 giờ giảm còn 03 giờ), tránh gây phiền hà cho công dân khi thực hiện kê khai các thông tin trùng lặp, đã có sẵn trong hệ thống.

 - Về thành phần hồ sơ: đề nghị bỏ danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi của UBND cấp xã; Bỏ các giấy tờ khác khi mã định danh cá nhân và dữ liệu dân cư hoàn thiện.

Lý do: Nhằm công khai, minh bạch thành phần hồ sơ, tạo thuận lợi cho công dân chuẩn bị hồ sơ, danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT do UBND cấp xã tổng hợp không nằm trong thành phần hồ sơ chuẩn bị của công dân; Ngoài ra, bãi bỏ thành phần hồ sơ quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT do cơ quan hành chính nhà nước quản lý và có thể tra cứu trên hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

- Đối với cơ quan có thẩm quyền quyết đinh: đề nghị phân cấp cho UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội cấp huyện trong việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Lý do: Việc phân cấp này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện nhanh chóng các thủ tục hành chính liên quan. Đồng thời, đảm bảo công tác quản lý nhà nước do đối tượng được cấp thẻ thường trú tại địa bàn cấp xã.

- Đề nghị sửa thẩm quyền giải quyết đối với TTHC Đăng ký thường trú: tất cả trường hợp cấp đăng ký hộ khẩu thường trú cho trẻ sửa thẩm quyền giải quyết về Công an cấp xã/phường/thị trấn.

Lý do: Để phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 2 Luật Cư trú năm 2020 quy định thành: “Cơ quan đăng ký cư trú là cơ quan quản lý cư trú trực tiếp thực hiện việc đăng ký cư trú công dân, bao gồm Công an xã, phường, thị trấn; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã”.

- Về thời gian thực hiện: đề nghị rút ngắn thời gian thực hiện TTHC thành 07 ngày làm việc. Trong đó, 02 ngày làm việc tại UBND cấp xã nhằm đảm bảo thời gian thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, thực hiện quy trình chuyển hồ sơ liên thông qua cơ quan Công an cấp xã, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện (05 ngày làm việc) và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi và tránh gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức.

Qua rà soát, tỉnh đề nghị sửa đổi, bổ sung:

  1. hoàn thiện cơ sở dữ liệu về dân cư để tích hợp, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi làm thủ tục hành chính không phải nộp các giấy tờ liên quan theo quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015.

2. Đề nghị Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Công an nghiên cứu sửa đổi Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT, nội dung cụ thể sau:

- Sửa đổi Điều 6 Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT thành: “Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi gồm Tờ khai đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế” (theo mẫu đính kèm).

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT3. Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Bảo hiểm xã hội huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội cấp huyện) cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.” thành “Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi”.

- Sửa Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT thành “Công an xã, phường, thị trấn; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã đăng ký cư trú cho trẻ em dưới 6 tuổi”.

- Sửa quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 14 Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT thành “a) Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tối đa không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định”.

3. Đề nghị Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Công an nghiên cứu bãi bỏ Điểm a, b, c Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT về cơ quan thực hiện liên thông các thủ tục hành chính “a) Công an xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; b) Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn thị xã, thành phố thuộc tỉnh; c) Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương”.


 


Tin liên quan