Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng ISO 9001:2015 tại Cơ quan Bộ Y tế

23/09/2019 | 15:26 PM

 | 

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng ISO 9001:2015 tại Cơ quan Bộ Y tế