NỘI DUNG MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TỔ THƯỜNG TRỰC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH BỘ Y TẾ NĂM 2022

20/04/2022 | 15:44 PM

 | 

 

Nhằm phát huy những ưu điểm của công tác cải cách hành chính của Bộ Y tế thời gian qua như công tác chỉ đạo, điều hành, việc xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra; xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị; thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ; cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách tài chính công…và góp phần thực hiện mục tiêu tại Thông báo Kết luận số 79/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ngày 20/3/2022, Tổ Thường trực Cải cách hành chính của Bộ y tế triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính năm 2022 với một số nội dung cơ bản sau

Phân tích và tổ chức hội nghị phổ biến kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Y tế sau khi Bộ Nội vụ công bố kết quả chấm điểm của cách hành chính năm 2021, làm rõ kết quả đã đạt được đồng tời làm rõ những nội dung còn hạn chế, yếu kém , xác định rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp hiệu quả để khắc phục những điểm còn hạn chế.

Tổ chức buổi làm việc với các Vụ, Cục liên quan để làm rỗ nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị trong cải cách hành chính, đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị trong thời gian tới.

Theo dõi sát những hoạt động chung trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ, đôn đốc, nhắc nhở thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cũng như các hoạt động khác nhằm hoàn thành kế hoạch cải cách hành chính và cải thiện, thu thập tài liệu minh chứng phục vụ công tác chấm điểm cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Y tế.