MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 CỦA CHÍNH PHỦ

23/08/2023 | 11:22 AM

 | 

 

Theo Báo cáo số 15/BC-BCĐCCHC ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Ban chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 02 Quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 47 quy định kinh doanh tại 10 VBQPPL. Các bộ, cơ quan đã cắt giảm, đơn giản hoá 210 quy định kinh doanh tại 20 VBQPPL, nâng tổng số quy định đã được cắt giảm, đơn giản hóa từ năm 2021 đến nay lên 2.352 quy định tại 191 VBQPPL; đã thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa 470 QĐKD tại 56 văn bản QPPL, đạt 41%. Thực hiện tốt nhiệm vụ này là các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025: Trong quý, các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, thống kê, công bố TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý. Tính đến 19/7/2023, đã có 10/22 bộ, cơ quan ngang bộ ban hành các quyết định công bố danh mục TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý, với 370 TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và 397 TTHC nội bộ thực hiện trong bộ, cơ quan. Hiện nay, các bộ đang tích cực rà soát để đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ trên các lĩnh vực trọng tâm ưu tiên để trình Thủ tướng phê duyệt trước ngày 01/10/2023.

Về phân cấp trong giải quyết TTHC: Đã sửa đổi 19 văn bản QPPL để thực thi phương án phân cấp 98/699 TTHC đã được phê duyệt phương án phân cấp, đạt 14%, trong đó có nhiều phương án được thực thi trước thời hạn như của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về công bố, công khai TTHC: Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/7/2023, các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, ban hành 2084 quyết định công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý.

Theo thống kê của Văn phòng Chính phủ, tính đến 19/7/2023, việc số hóa hồ sơ, kết quả TTHC và cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử được tích cực triển khai. Tại bộ, ngành đạt 22,8% (tăng 11% so với năm 2022), tại các địa phương là 32% (tăng 20% so với năm 2022). 63/63 địa phương đã hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDLQG về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Một số bộ, địa phương thực hiện tốt như: Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Trị, Vĩnh Phúc, Nam Định… Chất lượng giải quyết TTHC đã có sự cải thiện so với năm 2022, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hoặc sớm hạn của bộ, ngành tăng 10%, địa phương tăng 8% so với năm 2022. 02 nhóm TTHC liên thông: “đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí” đã được công bố triển khai trên toàn quốc từ ngày 10/7/2023.

(606 từ)

Phòng KSTTHC, Văn phòng BộTin liên quan