Công tác đấu thầu, đẩy mạnh đấu thầu tập trung, đấu thầu qua mạng được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định

15/12/2021 | 10:06 AM

 | 

 

Trong 06 tháng đầu năm 2021, Bộ Y tế đã triển khai phê duyệt kế hoạch đấu thầu tập trung thuốc ARV năm 2021 tại Quyết định số 58/QĐ-BYT ngày 08/01/2021 và hoàn thành tổ chức đấu thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu tại Quyết định số 19/QĐ-TTMS ngày 31/3/2021.

Hiện tại, Bộ Y tế đang tổ chức thẩm định kế hoạch đấu thầu tập trung thuốc cho giai đoạn 2022-2023, thuốc ARV năm 2022; Phê duyệt kế hoạch đàm phán giá (Quyết định số 426/QĐ-BYT ngày 21/01/2021) và kết quả đàm phán giá 02 thuốc ARV năm 2021 (Quyết định số 2797/QĐ-BYT ngày 03/6/2021), giá đề nghị trúng thầu giảm 4% so với giá kế hoạch; Phê duyệt kết quả đàm phán 04 thuốc biệt dược gốc (Quyết định số 2764/QĐ-BYT ngày 06/6/2021), giá đề nghị trúng thầu giảm 15,9% so với giá kế hoạch; Đôn đốc thực hiện công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế kết quả trúng thầu trang thiết bị, vật tư y tế để các đơn vị tra cứu và tăng cường minh bạch trong công tác đấu thầu;

Bộ Y tế cũng chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng, trong đó, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng; đạt tối thiểu 70% tổng số lượng các gói thầu và 35% tổng giá trị các gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng; Tích cực đàm phán và đã có thỏa thuận mua 30 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca, 31 triệu liều vắc xin của Pfizer. Trong 06 tháng cuối năm 2021 công tác đấu thầu, đẩy mạnh đấu thầu tập trung, đấu thầu qua mạng tiếp tục được triển khai thực hiện đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật và theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ (400. 1).

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế.