Bộ Y tế công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực y tế dự phòng được quy định tại Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25 tháng 9 năm 2023

30/12/2023 | 04:44 AM

 | 

 

Ngày 29/12/2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4757/QĐ-BYT công bố 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế đã được công bố tại Quyết định số 1357/QĐ-BYT ngày 14/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá. Cụ thể là các thủ tục: Cấp giy tiếp nhận bản công bhợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba) đối với thuốc lá (mã 1.000074); Cấp giy tiếp nhận bản công bhợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc lá (bên thứ nhất) (mã 1.000068); Cấp giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá (mã 1.000056); Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá (mã 1.000044).

Quyết định cũng bãi bỏ Quyết định số 1357/QĐ-BYT ngày 14/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành tại Thông tư số 49/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế Quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/11/2023.

                                          Phòng KSTTHC, Văn phòng BộTin liên quan