BỘ Y TẾ BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CỦA BỘ Y TẾ GIAI ĐOẠN 2022-2025

19/12/2022 | 10:03 AM

 | 

 

 

Nhằm rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 10/11/2022, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 1520/KH-BYT về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ của Bộ Y tế giai đoạn 2022-2025.

Về phạm vi  thống kê, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ, TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước (gồm: Giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với bộ, UBND cấp tỉnh; giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với bộ, UBND cấp tỉnh; giữa Thủ tướng Chính phủ với bộ, UBND cấp tỉnh; giữa bộ với bộ; giữa bộ với UBND cấp tỉnh; giữa đơn vị thuộc bộ, UBND cấp tỉnh này với đơn vị thuộc bộ, UBND tỉnh khác…) quy định tại văn bản do Bộ tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền; TTHC nội bộ giữa các đơn vị thuộc Bộ với nhau quy định tại văn bản do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo thẩm quyền.

Về đối tượng thực hiện thống kê, rà soát, đơn giản hóa, các Vụ, Cục, Tổng Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ thống kê, rà soát trình Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa Bộ Y tế và các cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN) khác được quy định trong các văn bản do Bộ Y tế tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền; Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ thống kê, rà soát, trình Bộ Y tế phê duyệt và thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong Bộ Y tế được quy định trong các văn bản do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Kế hoạch cũng đề ra mục tiêu trước ngày 01 tháng 4 năm 2023, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế được thống kê, công bố (lần đầu) và 100% TTHC nội bộ giữa Bộ Y tế và các CQHCNN được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Đối với các TTHC nội bộ giữa Bộ Y tế và CQHCNN khác, trước ngày 01 tháng 01 năm 2025, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế được rà soát, đơn giản hóa, đảm bảo tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC. Trong đó: trước ngày 01 tháng 01 năm 2024, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% số TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; trước ngày 01 tháng 01 năm 2025, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% số TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

Đối với các TTHC nội bộ trong Bộ Y tế, trước ngày 01 tháng 01 năm 2025, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế được rà soát, đơn giản hóa, đảm bảo tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC. Trong đó: Trước ngày 01 tháng 01 năm 2024, trình Bộ Y tế phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 50% số TTHC nội bộ trong Bộ Y tế; trước ngày 01 tháng 01 năm 2025, trình Bộ Y tế phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% số TTHC nội bộ trong Bộ Y tế.

Quyết định cũng giao Văn phòng Bộ phối hợp, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Đơn vị trong việc triển khai các nhiệm vụ tại phụ lục kèm theo Kế hoạch này; kịp thời báo cáo Bộ Y tế những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; nghiên cứu độc lập, có ý kiến trao đổi để các đơn vị thuộc Bộ hoàn thiện biểu mẫu thống kê; căn cứ biểu mẫu thống kê do các đơn vị hoàn thiện để xây dựng dự thảo Quyết định công bố TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý; tham mưu Bộ Y tế lấy ý kiến Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác xây dựng, triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giai đoạn 2022-2025 và các tổ chức, cá nhân liên quan đối với nội dung TTHC nội bộ giữa các CQHCNN; hoàn thiện và trình Bộ Y tế xem xét, ban hành Quyết định công bố TTHC nội bộ…

Vụ Pháp chế có trách nhiệm phối hợp với các Đơn vị trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu cho Bộ Y tế ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa Bộ Y tế và các cơ quan hành chính nhà nước; đầu mối kiểm soát chặt chẽ việc sửa đổi, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ trong Bộ Y tế đã được phê duyệt.

Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, kế hoạch triển khai công tác hàng năm được Bộ Y tế phê duyệt và dự toán kinh phí do đơn vị lập, Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Bộ Y tế bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong khả năng ngân sách hàng năm được Bộ Tài chính giao theo quy định hiện hành; các Đơn vị có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Trong quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, nếu có vướng mắc, khó khăn thì kịp thời phản ánh với Văn phòng Bộ Y tế để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế xem xét, quyết định.

Phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng BộTin liên quan