Thông tin kết quả triển khai CCHC của Bộ Y tế

Thông tin ngày 21/08/2020

Thứ Sáu, ngày 21/08/2020 08:04

Thông tin ngày 16/08/2020

Chủ Nhật, ngày 16/08/2020 08:02

Thông tin ngày 10/08/2020

Thứ Hai, ngày 10/08/2020 07:59

Thông tin ngày 06/08/2020

Thứ Năm, ngày 06/08/2020 07:55

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng ISO 9001:2015 tại Cơ quan Bộ Y tế

Thứ Hai, ngày 23/09/2019 08:26

Chỉ thị số 09 về nâng cao chất lượng giải quyết Thủ tục Hành chính tại Bộ Y tế

Thứ Hai, ngày 23/09/2019 08:21

Tăng cường năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính của các đơn vị thuộc Bộ Y tế

Thứ Năm, ngày 26/10/2016 23:58

Kết quả hoạt động của Bộ Y tế và của thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ trong 9 tháng đầu năm 2016

Thứ Sáu, ngày 07/10/2016 00:46

Kết quả triển khai Nghị quyết 36a của Bộ Y tế trong Quý III năm 2016

Thứ Sáu, ngày 07/10/2016 00:46

Triển khai Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công

Thứ Sáu, ngày 07/10/2016 00:45

Kết quả thực hiện Kế hoạch áp dụng ISO 9001:2008 tại Cơ quan Bộ trong năm 2015

Thứ Sáu, ngày 07/10/2016 00:43

Tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính của Bộ Y tế năm 2016

Thứ Ba, ngày 11/04/2016 21:18

Thiết lập các kênh thông thông tin tiếp nhận, xử lý các thông tin phản hồi của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về ngành Y tế

Thứ Ba, ngày 11/04/2016 21:17

Hiện đại hóa nền hành chính đã có bước tiến bộ vượt bậc tại Bộ Y tế

Thứ Ba, ngày 11/04/2016 21:17

Tích cực triển khai Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Cơ quan Bộ Y tế năm 2016

Thứ Ba, ngày 11/04/2016 21:17

Kiểm tra, giám sát hoạt động triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của các đơn vị thuộc Bộ Y tế

Thứ Ba, ngày 11/04/2016 21:16

Kết quả thực hiện Kế hoạch áp dụng ISO 9001:2008 tại Cơ quan Bộ trong năm 2015

Thứ Ba, ngày 11/04/2016 21:16

Bộ Y tế “đo” sự hài lòng của người dân với ngành Y tế qua phiếu đánh giá

Thứ Năm, ngày 22/04/2015 19:11

Tình hình áp dụng ISO trong hoạt động của Bộ Y tế và những kết quả khả quan

Thứ Sáu, ngày 26/09/2014 03:04

Nhiều khởi sắc trong công tác hiện đại hóa hành chính tại Bộ Y tế

Thứ Sáu, ngày 26/09/2014 03:03