MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ QUÝ I NĂM 2022

18/03/2022 | 16:05 PM

 | 

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong Quý I/2022 Sở Y tế tỉnh Phú Thọ tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ và kết quả đạt được với những nội dung quan trọng, cụ thể:

Sở Y tế đã tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 03 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC). Tổng số danh mục TTHC được công bố là 149 TTHC (gồm danh mục chuẩn hóa 146 TTHC được công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, danh mục chuẩn hóa 01 TTHC được công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; danh mục chuẩn hóa 02 TTHC được công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã và Trạm Y tế xã, phường, thị trấn); số TTHC được công khai là 149 TTHC.

Bên cạnh đó, Sở đã có những giải pháp để thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa là 100%.

Về kết quả giải quyết TTHC, tính từ ngày 15/12/2021đến ngày 14/3/2022, Sở đã tiếp nhận 606 hồ sơ, trong đó số mới tiếp nhận 467 (trực tuyến: 467, trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 0), số từ kỳ trước chuyển qua:139). Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 537, trong đó giải quyết trước hạn: 492, đúng hạn: 45, quá hạn: 0. Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 69, trong đó, trong hạn: 69, quá hạn: 0.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Sở đã tích cực thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, thường xuyên chỉ đạo và quan tâm đến hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, công dân có giao dịch thủ tục hành chính với Sở Y tế. Tính đến thời điểm hiện tại, Sở Y tế có 146/146 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế được tổ chức giải quyết theo cơ chế một cửa (trong đó có 146/146 = 100% thủ tục hành chính được  tích hợp trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử tỉnh Phú Thọ, được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công của tỉnh theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4).

Trong hoạt động truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC, Sở đã phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và Kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Y tế; cập nhật thủ tục hành chính mới ban hành hoặc sửa đổi bổ sung; phản ánh sự đổi mới về nhiều mặt cũng như những tồn tại, hạn chế của công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế; tuyên truyền đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh trong các đơn vị y tế; quyền và nghĩa vụ của công dân trong quá trình thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính; tuyên truyền về lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm dịch vụ hành chính công trực tuyến, bệnh án điện tử góp phần thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính và đẩy mạnh cải cách hành chính của Sở Y tế.

Đặc biệt, trong Quý 1/2022, Sở đã nghiên cứu, đề xuất 02 sáng kiến cải cách TTHC và hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng khoa học cấp tỉnh công nhận vào tháng 4/2022.

Phương hướng triển khai nhiệm vụ trong Quý 2/2022, Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; tiến hành rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế để giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, phát hiện, xử lý kịp thời những bất cập về thủ tục hành chính; thực hiện tốt việc niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế đã được công bố và bố trí nơi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, công dân tại trụ sở cơ quan; triển khai thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính của Sở Y tế tại trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; nghiên cứu triển khai thực hiện việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử theo quy định của Chính phủ và UBND tỉnh.