Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp thuốc chống lao hàng 1 năm 2022-2023

22/01/2022 | 13:54 PM

 | 

 

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp thuốc chống lao hàng 1 năm 2022-2023 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc chống lao hàng 1 đấu thầu tập trung quốc gia sử dụng nguồn quỹ Bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2023 và thỏa thuận khung với các nhà thầu.

          1. Kết quả trúng thầu:

          - Quyết định PDKQ ĐTTTQG thuoc Lao hang 1

          - Thu chap thuan Agimexpharm

          - Thu chap thuan Nam Ha

          - Thu chap thuan Phabarco       

          2. Thỏa thuận khung:

          - Thoa thuan khung Agimexpharm

          - Thoa thuan khung Nam Ha

          - Thoa thuan khung Phabarco

          3. Biên bản thương thảo hợp đồng:

          - Bien ban thuong thao HĐ Agimexpharm

          - Bien ban thuong thao HĐ Nam Ha

          - Bien ban thuong thao HĐ Phabarco

4. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng:

- Bao lanh thuc hien Agimexpharm

- Bao lanh thuc hien HĐ Nam Ha

- Bao lanh thuc hien HĐ Phabarco

5. Mẫu hợp đồng, điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng:

- Hop dong

- Dieu kien chung – dieu kien cu the

 

 


Thăm dò ý kiến