Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp thuốc chống lao hàng 1 năm 2022-2023 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc chống lao hàng 1 đấu thầu tập trung quốc gia sử dụng nguồn quỹ Bảo hiểm y tế, nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác giai đoạn 2022-2023

17/05/2022 | 16:05 PM

 | 

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp thuốc chống lao hàng 1 năm 2022-2023 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc chống lao hàng 1 đấu thầu tập trung quốc gia sử dụng nguồn quỹ Bảo hiểm y tế, nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác giai đoạn 2022-2023:

1. Kết quả trúng thầu

          - Quyết định phê duyệt kết quả

          - Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu

          - Thư chấp thuận

2. Thỏa thuận khung

3. Biên bản thương thảo hợp đồng

4. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

5. Mẫu hợp đồng, điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng

          - Mẫu hợp đồng

          - Điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng


Thăm dò ý kiến