Kết quả thi tuyển phương án kiến trúc khối nhà điều trị nội trú hệ nội thuộc Dự án Xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (giai đoạn II)

28/07/2022 | 10:03 AM

 | 

Căn cứ Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;

Căn cứ Quyết định số 5720/QĐ-BYT ngày 17/12/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (giai đoạn II);

Căn cứ Quyết định số 550/QĐ-BYT ngày 04/3/2022 của Bộ Y tế về việc phê duyệt hình thức thi tuyển phương án kiến trúc khối nhà nội trú hệ nội thuộc dự án xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (giai đoạn II);

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-BV ngày 12/1/2022 của Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (giai đoạn II);

Căn cứ Quyết định số 413/QĐ-BV ngày 08/3/2022 của Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch, kinh phí tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc khối nhà nội trú hệ nội thuộc dự án xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (giai đoạn II).

Căn cứ Quyết định số 493/QĐ-BV ngày 15/3/2022 của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên về việc ban hành Nhiệm vụ thiết kế thi tuyển phương án kiến trúc khối nhà điều trị nội trú hệ nội thuộc dự án xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (giai đoạn II);

Căn cứ Quyết định số 494/QĐ-BV ngày 15/3/2022 của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế thi tuyển phương án kiến trúc khối nhà điều trị nội trú hệ nội thuộc dự án xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (giai đoạn II);

Căn cứ Quyết định số 995/QĐ-BYT ngày ngày 27/4/2022 của Bộ Y tế về việc thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc khối nhà nội trú hệ nội thuộc dự án xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (giai đoạn II);

Căn cứ Quyết định số 772/QĐ-BV ngày 06/5/2022 của Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên về việc thành lập Tổ kỹ thuật giúp việc Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc khối nhà điều trị nội trú hệ nội thuộc Dự án Xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (giai đoạn II);

Căn cứ Quyết định số 2018/QĐ-BYT ngày 25/7/2022 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kết quả thi tuyển phương án kiến trúc khối nhà điều trị nội trú hệ nội thuộc Dự án Xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (giai đoạn II);

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thông báo đến các tổ chức dự thi tuyển phương án kiến trúc khối nhà điều trị nội trú hệ nội thuộc Dự án Xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (giai đoạn II) với các nội dung như sau:

I. Danh sách các đơn vị nộp hồ sơ thi tuyển

1. Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ xây dựng Ancon. Đ/c: Số 295 Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

2. Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển 286. Đ/c: Số 79, Trần Xuân Soạn, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa

3. Công ty Cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng số 36. Đ/c: 110, Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

II. Danh sách các tổ chức cá nhân có Hồ sơ dự thi đủ điều kiện vào vòng 2 của cuộc thi

Hồ sơ có phương án dự thi đảm bảo điều kiện vào Vòng 2 để thực hiện đánh giá, xếp hạng: 03 Hồ sơ

1. Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ xây dựng Ancon. Đ/c: Số 295 Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

2. Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển 286. Đ/c: Số 79, Trần Xuân Soạn, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa

3. Công ty Cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng số 36. Đ/c: 110, Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

III. Danh sách các tổ chức có Hồ sơ dự thi không đủ điều kiện vào vòng 2 của cuộc thi: Không có

IV. Kết quả xếp hạng các phương án thi tuyển

1. Giải nhất: Phương án có mã số TNT-AC2022 của Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ xây dựng Ancon. Đ/c: Số 295 Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

2. Giải nhì: Phương án có mã số 286-KT01 của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển 286. Đ/c: Số 79, Trần Xuân Soạn, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa.

3. Giải ba: Phương án có mã số TN31 của Công ty Cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng số 36. Đ/c: 110, Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Phương án xếp thứ hạng cao nhất là phương án kiến trúc trúng tuyển có mã số TNT-AC2022 của Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ xây dựng Ancon được thực hiện các bước tiếp theo của dự án khi đủ điều kiện theo quy định pháp luật.


Thăm dò ý kiến