Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thông báo mời tham gia thi tuyển phương án kiến trúc công trình khối nhà điều trị nội trú hệ nội thuộc dự án xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (Giai đoạn II)

06/05/2022 | 14:11 PM

 | 

Căn cứ Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14; Nghị định số 85/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;

Căn cứ Quyết định số 5720/QĐ-BYT ngày 17/12/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (giai đoạn II);

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-BV ngày 12/1/2022 của Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (giai đoạn II);

Căn cứ Quyết định số 550/QĐ-BYT ngày 04/3/2022 của Bộ Y tế về việc phê duyệt hình thức thi tuyển phương án kiến trúc khối nhà điều trị nội trú hệ nội thuộc dự án xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (giai đoạn II);

Căn cứ Quyết định số 413/QĐ-BV ngày 08/3/2022 của Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch, kinh phí tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc khối nhà điều trị nội trú hệ nội thuộc dự án xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (giai đoạn II);

Căn cứ Quyết định số 995/QĐ-BYT ngày 27/4/2022 của Bộ Y tế về việc thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc khối nhà điều trị nội trú hệ nội thuộc dự án xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (giai đoạn II);

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên kính đề nghị Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, Báo Xây dựng, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, Báo Thái Nguyên đăng tải thông tin thông báo mời tham gia thi tuyển phương án kiến trúc khối nhà điều trị nội trú hệ nội thuộc dự án xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (giai đoạn II), nội dung như sau:

Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án kiến trúc khối nhà điều trị nội trú hệ nội thuộc dự án xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (giai đoạn II).

Địa điểm xây dựng: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Địa chỉ: Số 479, đường Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên.

Đơn vị tổ chức thi tuyển: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi không hạn chế số lượng tổ chức, cá nhân trong nước tham gia thi tuyển có đủ năng lực theo quy định của pháp luật hiện hành và tự nguyện tham gia.

Thời gian đăng ký dự thi và phát hành Hồ sơ mời thi tuyển từ ngày 12/5/2022 đến ngày 12/6/2022.

Thời gian nộp hồ sơ dự thi trước 16h30 ngày 12/6/2022 tại Phòng Quản lý dự án đầu tư & đấu thầu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Địa chỉ: Số 479, đường Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên.

Thời gian đăng tải thông báo: Tối thiểu 30 ngày.

Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác thi tuyển được cung cấp miễn phí (gồm: Kế hoạch thi tuyển; Nhiệm vụ thiết kế; Quy chế thi tuyển; vị trí địa điểm xây dựng...) tại địa chỉ: Phòng Quản lý dự án đầu tư & đấu thầu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Địa chỉ: Số 479, đường Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên hoặc liên hệ để được cung cấp tài liệu số.

Người liên hệ:

- Bà Đàm Thu Trang (Phòng Quản lý dự án đầu tư & đấu thầu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; Số điện thoại: 0987.999.269)

- Hoặc Ông Hầu Việt Anh (Phòng Quản lý dự án đầu tư & đấu thầu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; Số điện thoại: 0915.166.036)

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân mang theo giấy tờ giới thiệu và chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước đến khi nhận hồ sơ mời thi tuyển.

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các cá nhân, tổ chức tham gia cuộc thi.


Thăm dò ý kiến