Đề nghị sớm ban hành văn bản sửa đổi Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập. Đồng thời, chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương ban hành các Thông tư hướng dẫn cụ thể các nội dung chưa quy định chi tiết tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, để các đơn vị triển khai việc xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo hướng “tự chủ toàn phần về chi thường xuyên” cho phù hợp. (Bắc Kạn)

03/11/2020 | 19:53 PM

 | 

Bộ Y tế trả lời như sau:

1. Về việc sớm ban hành văn bản sửa đổi Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

Thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ giao, Bộ Y tế đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế - dân số. Theo Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2019 có ghi: Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ theo hướng quy định về cơ chế tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập chung cho tất cả các lĩnh vực. Các Bộ không ban hành nghị định riêng. Các vấn đề liên quan đến tổ chức và bộ máy của đơn vị sự nghiệp công  lập sẽ được quy định tại Nghị định thay thế Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Các vấn đề liên quan đến biên chế, vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được quy định tại Nghị định thay thế Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Từ cuối năm 2019 đến nay, Bộ Y tế đã tham gia tích cực với Bộ Tài chính để sửa đổi Nghị định thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có quy định một số cơ chế có tính chất đặc thù của đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

2. Về việc ban hành các Thông tư hướng dẫn cụ thể các nội dung chưa quy định chi tiết tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Hiện nay, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, trong khi chưa ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, việc phân loại tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp nói chung và sự nghiệp y tế hiện nay thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Thông tư số 71/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ, các đơn vị sẽ xác định tổng thu sự nghiệp và tổng chi thường xuyên để tính toán mức độ tự chủ của từng đơn vị.Related news

Thăm dò ý kiến