Câu hỏi: Tôi là giáo viên, Đảng viên. Năm 2015 tôi sinh con thứ ba, tổ chức Đảng xử lý tôi với hình thức khiển trách, Nhà trường xét chậm tăng lương 3 tháng. Vậy, tôi bị như trên là đúng hay sai? có phù hợp theo Nghị định 176/2013/NĐ-CP không?

19/10/2016 | 06:47 AM

 | 

Câu hỏi: Tôi là giáo viên, Đảng viên. Năm 2015 tôi sinh con thứ ba, tổ chức Đảng xử lý tôi với hình thức khiển trách, Nhà trường xét chậm tăng lương 3 tháng. Vậy, tôi bị như trên là đúng hay sai? có phù hợp theo Nghị định 176/2013/NĐ-CP không?

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Quyết định 181/QĐ-TW ngày 30/3/2013 quy định xử lý đảng viên vi phạm, Đảng viên vi phạm quy định về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, bị xử lý như sau:

- “Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách…” Như vậy, Đảng viên mà sinh con thứ 3 (không thuộc trường hợp được pháp luật cho phép) bị xử lý kỉ luật đảng bằng hình thức khiển trách là đúng.

- Nghị đinh 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 31/12/2013 thay thế Nghị định 114/2006/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em, không có quy định về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức sinh con thứ 3. Song, việc xử lý vi phạm đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức còn phụ thuộc vào nội quy, quy chế làm việc của từng cơ quan, đơn vị. Bởi vậy, tuy pháp luật không có quy định cụ thể, nhưng tùy thuộc vào nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị đang làm việc, có thể bị xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Về trường hợp câu hỏi nêu, Nhà trường xét chậm tăng lương 3 tháng đối với người có hành vi vi phạm chính sách dân số, cần xem xét mức xử lý này có nằm trong quy định, Quy chế của Nhà trường hay không.​


Thăm dò ý kiến